Nyt litteraturstudie om støjgener fra veje – herunder motorveje

28-04-2021
Støj

I efteråret 2020 igangsatte Miljøstyrelsen et litteraturstudie.

Litteraturstudiet blev igangsat, da resultater i rapporter fra bl.a. WHO (2018) og Vejdirektoratet (2016) gav anledning til at se nærmere på den danske grænseværdi for vejstøj.

Litteraturstudiet er nu afsluttet og viser, at for omkring 98 procent af det danske vejnet, er Miljøstyrelsens grænseværdi for støj hensigtsmæssigt fastsat. For de omkring to procent af vejnettet, som udgøres af motorveje, bekræfter studiet andre tidligere studiers konklusion om, at motorvejstøjen kan være mere generende end for andre veje.

Der er endnu ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering af litteraturstudiet fx i forhold til antallet af støjbelastede boliger, miljøvurdering af nye vejanlæg og planlægning for nye boliger.

Miljøstyrelsen vil i dialog med relevante myndigheder aftale nærmere proces for en eventuelt konsekvensvurdering af resultaterne.

Litteraturstudiet er lavet af Force Technology og kan læses her.

 

For yderligere oplysninger kontakt:
AC-fuldmægtig i Miljøstyrelsen, Jens Schultz Thers, +45 22 35 16 32, Obfuscated Email