HITLIST - Holistic non-targeted approach to determine pesticide and biocide residues in the aquatic environment

12-04-2021
Pesticider Vandmiljø

Ny rapport beskriver mulighederne for en bredspektret overvågning af vandmiljøets kemiske stoffer ved brug af analyser, der ikke er målrettet specifikke stoffer.

Undersøgelsen, der er udført af forskere fra Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, beskriver, at ’non-target’ analyser af vandprøver kan anvendes til at undersøge for f.eks. rester af pesticider og biocider. Denne type analyser har potentiale til at identificere tusinder af stoffer i vandet, herunder stoffer, hvor der ikke i forvejen er mistanke om, at de findes i vandet.

Med traditionelle analysemetoder skal man på forhånd vide præcis, hvilke stoffer man leder efter. De såkaldte ’non-target’ analyser er et nyt redskab, der kan vise stoffer i vandprøver, som man ikke på forhånd ved, at man skal lede efter.

Rapporten viser anvendeligheden af ’non-target’ analyser på prøver fra meget forskellige dele af vandmiljøet – herunder regnvand, kystnært havvand, spildevand samt og grund- og drikkevand. Umiddelbart kan det nye analysekoncept bidrage som et supplerende værktøj i de nuværende miljøovervågningsprogrammer af vandmiljøet og øge kvaliteten af disse. Udvikling af software, arbejdsgange og kvalitetssikring af metoden er dog stadig i gang. Pga. teknikkens begrænsede evne til at kvantificere stoffer, ses analysekonceptet på nuværende tidspunkt kun som et supplement til de nuværende miljøovervågningsprogrammer.

Miljøstyrelsen har under MFS-strategien allerede igangsat en umiddelbar fortsættelse af projektet, hvor fokus er på validering. Det fortsatte projekt skal understøtte videreudvikling og validering af ’non-target’ analysemetoden, så den kan anvendes inden for to til tre år i forbindelse med overvågning af miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet.

I Tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 er det beskrevet, at pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet skal komme med input til prioritering inden for de afsatte ressourcer til screening for pesticidstoffer i grundvandet. Herunder, hvordan der skal prioriteres ’non-target’ analyser, når disse er kommercielt tilgængelige. På baggrund af udviklingen på området har Miljøstyrelsen allerede nu lagt op til, at der på et kommende møde i pesticidarbejdsgruppen bør tages en nærmere drøftelse af, hvordan denne type analyse kan eller skal anvendes i fremtidige analyser.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.