Forbedret tilskud skal puste liv i vandløbene

15-04-2021
Natur Vandmiljø Friluftsliv

Fremover bliver det nemmere at få tilskud til at fjerne spærringer i vandløb til gavn for fisk, udlægge gydegrus eller genslynge vandløb. Tilskudsordningen til vandløbsrestaurering udvides og forenkles og omfatter nu både små og store vandløb.

Vandløbsrestaurering i Sydjylland: Spærringen ved dambruget i Egved Å blev fjernet og åen lagt tilbage i sit gamle forløb. Foto: Vejle Kommune

Den nationale ordning til vandløbsrestaurering udvides, så den i ansøgningsrunden i 2021 gælder for alle vandløb og alle indsatser i vandområdeplanerne.

Tidligere var det kun de små vandløb, der kunne få tilskud fra den nationale ordning, men nu kan de store vandløb, der er over to meter brede, også få støtte fra ordningen. 

Miljøstyrelsens nye, forbedrede tilskudsordning til vandløbsrestaurering kan søges fra 15. april og frem til 1. juni. Der er i alt afsat 70 millioner kroner til ordningen.

Tilskudsordning i 2021 forventes at være mere attraktiv for kommunerne, der udfører de konkrete vandløbsprojekter. Årsagen er, at den midlertidige ordning er administrativt enklere med mindre papirarbejde og færre dokumentationskrav end tidligere, hvor en stor del af ordningen var finansieret med EU-tilskud.

”Vandløbsrestaurering er afgørende for, at fisk, smådyr og planter har det godt og, at vandløbene lever op til miljømålene i vandplanerne, siger Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen og fortsætter,

"Vi har en forventning om at den nye tilskudsordning vil fremme antallet af ansøgninger og bane vejen for flere forbedringer af de mange vandløb, der trænger til et løft.” 

Se biolog i Miljøstyrelsen Hans-Erik Jensen fortælle om vandløbsrestaurering:

Foventer mange ansøgninger

Behovet for restaurering af vandløb er fortsat stort i alle typer vandløb og kommunernes interesseorganisation, KL, støtter op om den forbedrede tilskudsorning: 

”KL bifalder, at tilskudsordningen for 2021 er en ren national ordning, fordi det giver smidigere og mere fleksible rammer for de kommunale ansøgninger. Noget, der har stor betydning for, at vi i sidste ende får et bedre vandmiljø. Vi forventer, at ordningen vil få mange ansøgninger fra kommunerne og håber, at den kan fortsætte fremefter,” siger kontorchef Sara Røpke fra KL.

Gennem de seneste fem år er der sket vandløbsforbedringer på en strækning af cirka 1.500 kilometer vandløb, og der er fjernet omkring 150 opstemninger, der forhindrer fiskenes frie vandring til gydeområderne.

Miljøstyrelsen afholder informationsmøde for kommunerne om den nye vandløbsordning den 27. april kl. 10.00-12.00. Her vil tilskudsordningen og den nye digitale ansøgningsproces blive præsenteret. Tilmeld dig her 

Fakta: Kun ét år med ren national finansiering

Den nye nationale ordning indeholder tilskud til alle de forbedringer af vandløb, der resterer i de gældende vandplaner. Kommunerne er myndighed for vandløbene og søger tilskud til og gennemfører forbedringerne af vandløbene. Målet i den anden generation af vandplaner er, at der skal ske en forbedring af tilstanden i 3.600 km vandløb og der skal fjernes 615 stk. spærringer i vandløbene. I 2022 vil tilskud til vandløbsrestaurering igen også være finansieret af EU og indgå som en del af det danske Fiskeriudviklingsprogram.