Fiskeri kan påvirke ålegræs

08-04-2021
Natur NOVANA Vandmiljø

Ny undersøgelse viser, at fiskeri med bundslæbende redskaber i nogle havområder kan påvirke ålegræsset. Det kan lokalt være et problem i forhold til at opnå god økologisk tilstand i havmiljøet.

Ålegræs i Flensborg Fjord. Foto: Miljøstyrelsen.

Mange har nok hørt, at næringsstoffer som kvælstof og fosfor kan give anledning til store algeopblomstringer, iltsvind og døde bunddyr. Men hvordan påvirker fiskeri, råstofindvinding, klapning og skibsfart havmiljøet?

For at få svar på det spørgsmål har Miljøstyrelsen bedt DTU Aqua og DCE, Aarhus Universitet om at undersøge i alt 10 såkaldte presfaktorers virkning på havmiljøjet. Mere specifikt er det undersøgt, om disse faktorer kan forhindre, at havmiljøet kommer i god økologisk tilstand, som er minimumsmålet i vandrammedirektivet. Se listen med alle de undersøgte presfaktorer i faktaboksen nedenfor.

Undersøgelsen konkluderer, at de undersøgte presfaktorer med få undtagelser ikke er afgørende for, om et vandområde kan opnå god økologisk tilstand målt på udbredelsen af ålegræs, klorofyl (alger) og bunddyr.

Læs rapporten fra DTU Aqua

Presfaktorer som klapning, stenfiskeri eller råstofindvinding påvirker ganske vist miljøet kraftigt lige der, hvor det foregår. Men påvirkningen er meget lokal og går kun i begrænset omfang ud over omgivelserne. Derfor forhindrer de fleste presfaktorer ikke, at det samlede vandområde når målet om god økologisk tilstand.

Dette gælder dog ikke fiskeri med bundredskaber som bundtrawl og muslinge-skrabere. Her tyder resultaterne på, at når denne type fiskeri sker i et vandområde på lavt vand, så kan det påvirke ålegræsset. Undersøgelsen finder, at fiskeriet kan forhindre, at ålegræs breder sig ud på de vanddybder, som kendetegner god økologisk tilstand.

""
Kort fra rapporten viser fiskeriintensiteten (SAR) i vandområderne. I tre vandområder er over halvdelen af vandområdets samlede areal påvirket af fiskeri: Vesterhavet syd (93%), Vesterhavet nord (60%) og Skagerrak (59%).

Invaderende tang kan blive et problem

Den invasive sargassotang er den anden presfaktor, der har potentiale til at forhindre opnåelse af god økologisk tilstand. Sargassotang påvirker ikke ålegræs eller bunddyr, men i områder som Limfjorden, hvor sargassotang nogle steder dominerer, påvirker den forekomsten af andre store tangplanter, de såkaldte makroalger. Makroalger forventes at kunne blive et kvalitetsmål på linje med ålegræs i den kommende generation af vandplaner for 2021-2027.

Om presfaktoren klapning konkluderer forskerne, at det ikke har en potentiel væsentlig effekt for kvalitetselementerne som ålegræs og bunddyr på vandområdeniveau, om end der lokalt kan være betydelige effekter.

De udvalgte presfaktorer

Følgende presfaktorer er omtalt i undersøgelserne: Råstofindvinding, klapning og graveaktiviteter, stenfiskeri, fysiske konstruktioner, fiskeri, skibstrafik, plastik, miljøfarlige stoffer, invasive arter, sedimentændringer.

Valget af presfaktorer er sket ud fra, at der både er en begrundet formodning om, at der kan være en væsentlig miljømæssig effekt af en presfaktor på det marine miljø.

Næringsstoffer og andre presfaktorer

I både første- og anden generation af vandplaner tager man udgangspunkt i kvælstof, som den mest betydende presfaktor for miljøtilstanden. Kvælstofs negative virkning på vandmiljøet er dokumenteret i talrige undersøgelser. I 2019 fastslog en international evaluering af den danske vandplanlægning, at det er i overensstemmelse med vandrammedirektivet at fokusere på belastningen med fosfor og især kvælstof, men at det også er vigtigt at inddrage andre presfaktorer end næringsstoffer i de overordnede vurderinger af, hvordan man etablerer god økologisk tilstand i kystvandene.

Vandrammedirektivet og presfaktorer

Vandrammedirektivet foreskriver, at der i vandområdeplanerne skal indsamles oplysninger om type og omfang af de vigtigste menneskeskabte belastninger, de såkaldte presfaktorer, og deres virkninger på overfladevandets tilstand, og at det skal vurderes, hvor påvirkelig vandområdernes tilstand er over for belastningerne.