Råstofindvinding i fællesområder 2. kvartal 2020

17-09-2020
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 2. kvartal 2020

Opgørelsen viser indvundne mængder for hvert kvartal i 2020, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder. Se opgørelsen via nedenstående link:

Oversigt over fællesområder 2. kvartal 2020

Miljøstyrelsen har pålagt tilladelsesindehavere at fremsende specifikke oplysninger vedrørende indvindingsaktivitet i følgende områder, da den totale restmængde er begrænset:

502-AA Hesbjerg Grund
502-CA Fløjstrup Skov
502-JA Hesbjerg Grund Syd
520-FA Gyldenløves Flak Syd
542-QA Lyø Sand
554-AA Skovshoved
568-AA Rødbyhavn

For følgende to områder, henledes opmærksomheden særligt på nedennævnte krav vedr. planlagt indvinding af mere end 50% af restmængden:

  1. 506-NA Moselgrund, hvor restmængden er meget lille, og aktuelt 327m3 iflg. Miljøstyrelsens oplysninger. Planer om indvinding af denne mængde skal således meddeles til Miljøstyrelsen forud for indvinding.
  2. 542-FA Stokkebæk Flak, hvor fyldsandsrestmængden er meget lav.

I område 526-EA Bakkegrund Nord er den tilladte fyldsandsmængde opbrugt, og der kan derfor ikke længere indvindes materiale til anvendelse til opfyldning i området.

I område 562-LC Jyske Rev A er restmængden relativt lille i forhold til områdets aktuelle indvindingsaktivitet igennem de seneste kvartaler. Der er udstedt en ny primærtilladelse med en ny tilladelsesmængde på 5,1 mio. m3 i alt, og 700.000 m3 pr. år, hvoraf 100.000 m3 må anvendes til opfyldning, som træder i kraft når den allerede gældende primærtilladelse til indvinding af råstoffer i området ophører. Primærtilladelsen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, og såfremt man ønsker at indvinde af den udlagte mængde, skal der søges om tilladelse til indvinding i fællesområdet.

Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter, inden for en periode på 3 måneder, at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.