Nye regler om at landmænd skal udfylde IPM-skema er i høring

01-09-2020
Pesticider

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt Bekendtgørelse om pligt til anvendelse og registrering af IPM-principper ved brug af plantebeskyttelsesmidler og tilhørende vejledning i høring i 4 uger.

Pesticidstrategi 2017-2021 indeholder en række indsatser, der skal bidrage til at reducere pesticidbelastningen. Heri indgår der indsatser vedr. integreret plantebeskyttelse, IPM. Med tillægsaftalen til pesticidstrategien indgået i 2019 blev det besluttet, at der skal indføres krav om udfyldelse af IPM-skema.

Hvad er IPM

IPM går kort fortalt går ud på, at landbruget, gartneriet og skovbruget skal gøre så meget som muligt for at forebygge og begrænse angreb af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr uden brug af plantebeskyttelsesmidler (sprøjtemidler). På den måde reduceres behovet for at anvende sprøjtemidler. Det bidrager også til at forebygge udviklingen af pesticidresistens, som er en udfordring for landbruget i visse afgrøder. Med IPM-principperne, der er fælles for hele EU, skal jordbrugeren bl.a. erstatte sprøjtemidler med andre tiltag eller skifte mellem pesticider og andre forebyggende eller bekæmpende metoder.

Formålet med IPM-skemaet

Formålet med at indføre krav om udfyldelse af en række spørgsmål i et IPM-skema er, at jordbrugeren bliver mere opmærksom på IPM-principperne. Skemaet sætter fokus på, hvordan IPM-principperne allerede anvendes og i øget grad kan anvendes på bedriften fra år til år. Besvarelse af et IPM-skema giver et overblik over, hvordan IPM-principperne er integreret i den enkelte jordbrugers planteproduktion.

14 spørgsmål kan udfyldes på 15 minutter

I IPM-skemaet indgår 14 spørgsmål. Der er i skemaet lagt vægt på, at svarene på 10 ud af 14 spørgsmål kan dannes automatisk, idet de er baseret på de oplysninger, som jordbrugeren allerede i anden sammenhæng har indberettet til Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Dermed bliver besvarelsen af de 10 spørgsmål baseret på allerede indberettede oplysninger om hvilke afgrøder, der dyrkes på bedriften og forbruget af sprøjtemidler. Jordbrugeren skal selv besvare de resterende 4 spørgsmål ved afkrydsning af svarmuligheder. IPM-skemaet vurderes at kunne udfyldes på gennemsnitligt 15 minutter.

I forbindelse med udfyldelsen af IPM-skemaet kan landmanden overveje, om der inden for de emner, som de 14 spørgsmål omhandler, kan foretages justeringer på bedriften, så der kan opnås en øget indførelse af IPM-principperne, som kan lede til et reduceret forbrug af sprøjtemidler og en reduceret belastning af miljø og sundhed.

Hvem skal udfylde IPM-skemaet

IPM-skema skal udfyldes af ejere af landbrugsbedrifter, der har et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover, og hvor der er jord i omdrift på hele eller dele af arealet. Både landbrugs- og skovarealer medtælles i det dyrkede areal. Alle spørgsmål i skemaet skal udfyldes, og det udfyldte skema skal kunne forevises ved kontrol fra Landbrugsstyrelsen.

Hvornår skal IPM-skemaet udfyldes?

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2021, og den forventede frist for landmandens udfyldelse af IPM-skema er den 31. marts 2021.  Fristen er dermed samtidig med fristen for indberetning af forbrug af sprøjtemidler via sprøjtejournalindberetningen (SJI, som skal udfyldes først).

 

Du finder høringsmaterialet via linket her.

Eventuelle høringssvar til bekendtgørelsen bedes modtaget senest den 29. september 2020. Høringssvar sendes til e-mailadressen Obfuscated Email med angivelse af journalnummeret 2020-4111

Eventuelle høringssvar til vejledningen sendes til Miljøstyrelsen senest den 29. september til  e-mail adressen: Obfuscated Email med angivelse af sagsnummer: 2020-5955

Baggrund

De politiske aftaleparter bag Pesticidstrategi 2017-2021 (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance) indgik i januar 2019 en tillægsaftale, hvoraf det fremgår, at der skal indføres flere indsatser for at forebygge udviklingen af resistens og for at sikre, at landmændene afprøver IPM-principperne. Herunder skal der indføres en pligt til, at landmænd skal udfylde et IPM-skema, der angiver, hvor mange IPM-point den enkelte bedrift har opnået.

IPM-skemaet skal sætte fokus på i hvilket omfang, IPM-principperne anvendes på bedriften. Principperne fremgår af bekendtgørelsen, der er sendt i høring.

Der er mange sammenhænge, hvor IPM-principperne på bedriften kan indgå, og den enkelte bedrift har individuelle hensyn at tage, når IPM-tiltagene skal indarbejdes.

Alle lande i EU har forpligtet sig til at skabe de foranstaltninger, der er nødvendige for, at alle professionelle brugere af pesticider kan gennemføre principperne om integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) og sikre, at IPM-principperne bliver fulgt. Pligten følger af EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Direktiv 2009/128/EF).