Ny rapport undersøger mulighederne for prøvetagning af byggeaffald fra genbrugspladserne

20-10-2020
Affald

Der mangler dokumentation for renheden af det byggeaffald, som borgere og mindre virksomheder afleverer på genbrugspladserne. Et nyt projekt undersøger mulighederne for at udtage prøver af byggeaffaldet inden det afsættes til eksempelvis nyttiggørelse i forbindelse med etablering af nye veje og stier.

Der er udfordringer med at dokumentere renhedsgraden af det byggeaffald, som indleveres på genbrugspladserne, og som i mange tilfælde nyttiggøres ved at blive anvendt som stabilgrus under veje og stier efter, at det er blevet nedknust. Denne rapport undersøger derfor mulighederne for at udtage prøver af bygge- og anlægsaffald, som indleveres af borgere og mindre virksomheder på genbrugspladserne.

Resultaterne skal Miljøstyrelsen bruge i vurderingen af, om renhedsgraden kan dokumenteres efter at byggeaffald fra forskellige affaldskilder er blevet blandet sammen på genbrugspladsen, og i så fald hvordan det kan sikres, at prøverne tages på et repræsentativt grundlag samt at test og analyser gennemføres, så der fastholdes en sporbarhed tilbage så tæt på kilden til affaldet, som praktisk muligt.

Hvis byggeaffaldet først prøvetages efter at være blevet blandet sammen med affald fra andre nedrivnings- og renoveringsarbejder på genbrugspladsen, med henblik på at sikre, at affaldet er rent nok til at blive nyttiggjort, er det afgørende at forurenet byggeaffald ikke havner i containeren i første omgang, da det ikke efterfølgende kan skilles ad igen. 

I undersøgelsen er der således identificeret to forskellige formål med at udtage prøver: Dels at forbedre miljøkvaliteten af det indsamlede affald, dels at sikre, at de oparbejdede fraktioner er egnet til nyttiggørelse.

På baggrund af undersøgelsen er det fundet, at forbedringen af de indsamlede fraktioners miljøkvalitet skal ske på genbrugsstationerne i forbindelse med indsamlingen, mens kontrol af fraktionernes egnethed til genanvendelse skal ske ved rutinekontrol af de oparbejdede fraktioner nedstrøms i håndteringskæden.

Rapporten peger derudover på nogle områder, der skal træffes beslutninger omkring inden der etableres et egentligt krav om, at der skal udtages prøver til kontrol af miljøkvaliteten.

 

Læs rapporten her