Naturen vender tilbage til naturgenoprettede vandløb

09-10-2020
Vandmiljø NOVANA Natur

Miljøstyrelsens og kommunernes arbejde med restaurering af vandløb viser gode resultater.

Naturgenoprettet vandløb
I Birkemosen ved Kolding Fjord er flere kilometer vandløb blevet genslynget og vandløbsbunden hævet, som en del af et vådområdeprojekt.

Mange danske vandløb er igennem århundreder blevet ændret og formet af mennesker - mange er blevet udrettet for at forbedre afvanding af marker og andre er blevet opstemmet så vandet blandt andet kunne bruges i vandmøller. Men de mange indgreb har været hårde ved vandløbenes biologi. 

For at rette op på de mange indgreb er der de senere år gennemført en lang række naturgenopretningsprojekter, der skal forbedre forholdene for dyr og planter. Vandløbene genslynges og der skabes passage ved gamle spærringer, så man genetablerer de naturlige forhold og giver fisk og smådyr adgang til levesteder.

- Naturgenopretning er et langt sejt træk, der kræver omfattende planlægning på tværs af mange aktører. Miljøstyrelsen og Miljø-og Fødevareministeriet laver vandplanlægning og yder tilskud, mens kommunerne er udførende for de indsatser, der skal sikre bedre natur og levende vandløb. Derfor er det også  glædeligt, når det viser sig, at indsatserne virker, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Peter Kaarup.

Først byggeplads og så natur

I Birkemosen ved Kolding Fjord gennemførte Kolding Kommune på foranledning af Miljøstyrelsen i 2014 et større vådområdeprojekt, hvor tidligere udrettede vandløb blev genslynget og vandløbsbunden hævet. Udrettede vandløb har ofte lille variation hvilket giver færre levesteder til dyr og planter, hvorimod slyngede vandløb ofte har stor variation, som giver plads til flere fisk, smådyr og planter.

Fiskeundersøgelser i Birkemosen viser, at der allerede er etableret en bestand af ørreder, der i gennemsnit ligger på lidt over 450 styk per 100 kvadratmeter, hvilket er meget højt.

- Vandløbsrestaureringer er ofte ret store projekter, der kræver tungt maskineri. Og områderne ligner da også byggepladser, mens arbejdet står på, hvilket også var tilfældet i Birkemosen. Men naturen er lynhurtig til at rykke ind og efter kort tid har mange dyr og planter etableret sig, fortæller Peter Kaarup.

Se biolog i Miljøstyrelsen Hans-Erik Jensen fortælle om arbejdet med naturgenopretning i Birkemosen.

Fri passage for fisk

I forlængelse af Birkemosen, ligger den tidligere vandmølle Gudsø Mølle, hvor en gammel dæmning tidligere spærrende for at fiskene kunne svømme op i vandløbet. Selve vandmøllen eksisterer ikke længere.

I 2014 etablerede Kolding Kommune på foranledning af Miljøstyrelsen, et omløb uden om opstemningen ved den tidligere vandmølle og mølledammen, så fiskene nu kan svømme forbi spærringen og videre op til de genslyngede vandløb i Birkemose.

Gudsø Mølle

På billedet ses en del af faunapassagen, der er ført uden om spærringen ved den tidligere vandmølle, Gudsø Mølle.

Se biolog i Miljøstyrelsen Hans-Erik Jensen fortælle om arbejdet med naturgenopretning ved Gudsø Mølle:

Resultat af samarbejde

Naturgenopretningsprojekterne gennemføres primært af kommunerne, men grundlaget er tilvejebragt af Miljøstyrelsen og MFVM via overvågning, vandområdeplanerne og den tilhørende finansiering. De regionale vandråd bestående af interessenter fra både erhvervs- og naturorganisationer inddrages i prioritering af, hvilke indsatser, der skal laves, og hvor de skal gennemføres.

Vurdering af effekten af indsatserne i vandløbene indgår i det Nationale Overvågningsprogram, NOVANA, som udføres af Miljøstyrelsen. Effektvurderinger vil ske på udvalgte stationer i 2018-2021. Udvælgelse af egnede stationer til effektvurdering sker i dialog med kommunerne.

Læs mere om arbejdet med vandplanerne

For yderligere oplysninger

Kontakt biolog Hans-Erik Jensen Obfuscated Email eller kontorchef Peter Kaarup Obfuscated Email