Miljøstyrelsens plan for afdækning af fejl i ammoniakdepositionsberegning i husdyrgodkendelse.dk

08-10-2020
Landbrug

I løbet af sommeren (juli og september) har Miljøstyrelsen under nyheder på husdyrgodkendelse.dk orienteret om, at der er identificeret og rettet to fejl i ammoniakberegningsmodulet i 2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk.

Fejlene går begge tilbage til starten af 2011 og er fundet, efter at Miljøstyrelsen har foretaget et generelt eftersyn af ammoniakberegningsmodulet. Den ene fejl vedrører korrektion for vindretning, hvor husdyrbruget ligger i retningen 345-360 grader fra naturområdet, den anden fejl vedrører ruhed, dvs. hvor meget ammoniak der afsættes på forskellige typer overflader.

Hovedparten af de lokaliserede skemaer har fået beregnet en lavere ammoniakdeposition på naturområder, end der burde have været. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastlægge den endelige konsekvens af fejlene, da en afklaring i det enkelte tilfælde forudsætter, at der foretages en konkret vurdering af kommunen. I mange tilfælde forventes det, at afvigelserne er så små, at de reelt ikke har væsentlig betydning for sagen. I andre tilfælde kan afvigelserne have haft afgørende betydning for sagen, og i disse tilfælde skal det vurderes, om afgørelserne skal tages op til fornyet behandling.

I forhold til afgørelsen af hvad der skal ske i de konkrete sager, ligger denne vurdering hos kommunerne, da kun kommunen kan svare på, om fejlen har haft indvirkning på afgørelsen, og hvis den har, om fejlen så har haft betydning for naturen. Miljøstyrelsen vil til brug for kommunernes gennemgang af sagerne udarbejde juridiske retningslinjer for den vurdering, der skal foretages.

For afgørelser truffet på baggrund af ansøgninger indsendt i 2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk forventer Miljøstyrelsen, at kommunerne kan modtage information om de fejlbehæftede sager samt vejledning hertil primo november 2020. Oplysninger om fejl i afgørelser fra perioden 2011-2017 forventes først at kunne meddeles til kommunerne i februar 2021.

Miljøstyrelsen har desuden i forbindelse med gennemgangen konstateret en brugerfejl, der opstår, når brugere ikke genberegner geometrier i skemaer, der var oprettet før den 12. juli 2019, og som først afgøres efter denne dato. Miljøstyrelsen vil i løbet af oktober automatisere genberegningen, så brugerfejlen kan undgås i fremtiden.

Miljøstyrelsen vil igangsætte fejlfinding i andre dele af it-systemets beregninger for på lignende vis at undersøge, om andre dele af beregningsservice er fejlbehæftet. Ny fejlfinding sættes i gang for at sikre, at systemet fungerer efter hensigten - ikke fordi det forventes, at der vil blive fundet yderligere fejl.