Genoptagelse af Infarm NH4+ gylleforsuring i svinestalde på Teknologilisten

22-10-2020
Landbrug

Miljøstyrelsen genoptager staldforsuringsteknologien Infarm NH+ til svineproduktion på teknologilisten. Der findes en række eksisterende anlæg i drift, hvor en dokumenteret effekt har betydning for ammoniakpåvirkningen for omkringliggende naturområder. Det har også særlig betydning, at effekten kan anvendes i forbindelse med revurdering og nye miljøgodkendelser, hvor teknologien allerede findes på bedriften. Teknologien sælges ikke længere som nye anlæg.

I august 2015 blev Infarm NH+ taget af Teknologilisten ifbm., at virksomheden blev opkøbt af JH staldservice. De eksisterende Infarm NH4+ anlæg, som var i funktion, blev herefter serviceret af JH Staldservice.

Med vedtagelsen af husdyrgodkendelsesloven i august 2017 blev teknologilisten gjort bindende, så det blev et krav, at teknologier til ammoniak- og lugtreduktion skulle være optaget på listen, før effekten bl.a. kunne fratrækkes beregningen i Husdyrgodkendelse.dk.

Selv om nye anlæg ikke længere sælges, har optagelsen betydning for effekten i alle de regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen, som forudsætter, at en teknologi er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste. Det er f.eks. tilfældet ved revurdering af miljøgodkendelser og ved nye miljøgodkendelser, hvor teknologien allerede findes på bedriften.

JH staldservice har fremsendt dokumentation til ETA Danmark, som har bedt Miljøstyrelses udvalg for miljøeffektiv landbrugsteknologi (MELT) om at evaluere dokumentationen. MELT har i deres evaluering konkluderet, at dokumentationen er tilstrækkelig til at leve op til teknologilisteniveau, og har indstillet til Miljøstyrelsen, at Teknologien kan optages med den samme effekt som JH staldforsuring NH4+ og med de samme vilkår til drift og kontrol. Miljøstyrelsen har tilsluttet sig denne indstilling.

Optagelsen fremgår af teknologilisten, hvor MELT indstillingen også fremgår.