Forhåndsmeddelelse om udbud

01-10-2020

Varsling af et kommende udbud i forbindelse med Grundvandskortlægningen i 2021, 2022 og 2023.

Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen, varsler hermed et kommende udbud på udførelse af opgaver i forbindelse med kortlægning af grundvand i 2021, 2022 og 2023. Kortlægningsopgaverne vil have fokus på afgrænsning og sårbarhedsvurdering af nye indvindingsoplande og BNBO til almene vandforsyninger både inden for og uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og undtagelsesvist justering af allerede kortlagte indvindingsområder. Der vil være opgaver inden for hydrologi, geologi, geofysik, grundvandskemi, sårbarhedsvurdering og feltarbejde.

Udbudsmateriale forventes at være tilgængeligt inden for kort tid.