Tilsyn: Minkgrav kom for tæt på sø

24-11-2020
NOVANA Vandmiljø

Der etableres borehuller for at konstatere, om der sker udsivning fra gravene. Eventuel forurening vil blive renset, så det ikke kommer i nærheden af søen.

Dronefoto fra Miljøstyrelsens tilsyn. Boustrup Sø i baggrunden.

Minkgraven på Holstebro Øvelsesterræn ligger for tæt på Boutrup Sø.

Det viser Miljøstyrelsens tilsyn med minkgravene.

Af hensyn til miljøet og ud fra et forsigtighedsprincip skal minkgraven være mindst 300 meter fra søen. Men en opmåling i forbindelse med tilsynet viser, at et af graveområderne kun er 200 meter fra søen.

Miljøstyrelsen sætter nu gang i en forureningsundersøgelse ved minkgravene ved Holstebro og Karup. Det er første fase i en undersøgelse, der vil afklare den miljømæssige risiko ved nedgravning af mink.

Der vil blive etableret borehuller ved Holstebro 1. december og ved Karup 25. november for at konstatere, hvad tilstand de øvre grundvandsmagasiner har omkring minkgravene.

Som led i forureningsundersøgelsen vil der også blive set på afværgeforanstaltninger. Blandt andet om der skal etableres drænrør ved gravene, så forurenede væsker kan opsamles og renses, så der ikke kommer nogen forurening i nærheden af søer og vandløb.  

Det er rådgivende ingeniører fra Rambøll og Cowi, der gennemfører forureningsundersøgelsen for Miljøstyrelsen i henholdsvis Holstebro og Karup.