Spættede sæler slår rekord

10-11-2020
Natur NOVANA Vandmiljø Friluftsliv

Vadehavets spættede sæler trives og bestanden er sund og stabil. Men én ting undrer forskerne.

Spættet sæl. Foto: Fiskeri og søfartsmuset i Esbjerg.

I august 2020 blev der talt 28.352 spættede sæler i det dansk-hollandsk-tyske Vadehav og Helgoland. Det er det højeste antal, der er registreret siden tællingerne begyndt i 1975.

Antallet af nyfødte unger nåede også et rekordtal med 9.954 observerede unger.

Tallene for fremgår af en ny undersøgelse fra det trilaterale vadehavssamarbejde, som Miljøstyrelsen er en del af.

Læs undersøgelsen her

Den samlede bestand af spættede sæler i Vadehavet er nu er oppe på 41.700 individer. I den danske del af Vadehavet var der 3.318 af de spættet sæler på registreringstidspunktet i august 2020.

Der er forbud mod garnfiskeri i den danske del af Vadehavet, så den store bestand af spættet sæl giver ikke konflikter med danske fiskere.

Siden 2012 har man observeret en stabilisering af bestanden i forhold til de foregående årtier, hvor bestanden voksede kraftigt. Det kunne tyde på, at bestanden er ved at nå et naturligt maksimum. Men i givet fald skulle der blive født færre unger, og det er ikke tilfældet, tværtimod.

Hvor bliver ungerne af?

De nyfødte sælunger fylder en stadig større del af alle de sæler, der optælles i august. I 2020 udgjorde ungerne 24 procent af hele bestanden, det samme som i 2019 og den næsthøjeste andel der er registreret.

Og det undrer eksperterne, for hvis andelen af unger stiger mens den samlede bestand er næsten konstant, må næsten alle ungerne dø i løbet af deres første leveår. Og det er der ikke noget, der tyder på. Der er ikke observeret et stigende antal syge eller døde unger på stranden. Så det er uklart, hvor ungerne bliver af.

”Det er lidt af et mysterium, hvor ungerne bliver af. Det vil kræve en nærmere undersøgelse at finde forklaringen," siger chefkonsulent Henrik Pind G Jørgens fra Miljøstyrelsen.

Tallene indikerer, at den stabiliserende tendens i bestandstilvæksten måske ikke er et simpelt tilfælde af en bestand, der nærmer sig grænsen for den naturlige bæreevne. Det ville nemlig have ført til et fald i ungeproduktionen.

Rapporten for 2020 og tidligere rapporter kan downloades på

www.waddensea-worldheritage.org/seals

Fakta om spættede sæler

Spættede sæler såvel som gråsæler, der er de største rovdyr langs Vadehavskysten, er ikoniske arter i regionen. En del af det trilaterale vadehavssamarbejde koordinerer optællingerne af sæler og sammenstiller data fra hele Vadehavsregionen. De spættede sæler er trilateralt beskyttet i henhold til aftalen om bevaring af sæler i Vadehavet (WSSA) indgået i regi af FN-konventionen om bevarelse af vandrende arter af vilde dyr (CMS). De 3 landes fælles sekretariat i Wilhelmshaven fungerer som sekretariat for WSSA.

Læs om spættede sæler 

Læs om gråsæler

 

Fakta om Vadehavet og UNESCO-verdensarv

Vadehavet er det største tidevandssystem i verden, hvor naturlige processer fortsætter uforstyrret. Det strækker sig 500 km langs kysterne i Danmark, Tyskland og Holland. For sine globalt unikke geologiske og økologiske værdier er Vadehavet opført af UNESCO som verdensarv. Intet andet sted i verden er der et så dynamisk landskab med et væld af levesteder, formet af vind og tidevand. Global biodiversitet er afhængig af Vadehavet. Inden for rammerne af det trilaterale Vadehavssamarbejde påtager Danmark, Tyskland og Holland sig ansvaret for at bevare dette uerstattelige økosystem til fordel for nuværende og kommende generationer.