Sommerfuglen sortplettet blåfugl indtog sommeren 2020 i stort antal

27-11-2020
Natur NOVANA

Miljøstyrelsen foretog i sommermånederne juni og juli optællinger af sommerfuglen sortplettet blåfugl. Resultatet var, at der i 2020 var det største antal i mange år.

Foto fra Miljøstyrelsens NOVANA-overvågning. To sortplettede blåfugle.

I forbindelse med årets NOVANA-overvågning er sommerfuglen sortplettet blåfugl blevet optalt. Det foregik i slutningen af juni, hvor der blev talt 106 individer fordelt på tre områder, Høvblege, Kongsbjerg og Mandemarke på den sydvestlige del af Høje Møn.

106 individer i 2020 er mange sammenlignet med tidligere år, hvor der i 2014 blev talt 47 og i 2017 kun 30 individer af sortplettet blåfugl i samme område.

”Det virker til, at arten har en ret stabil bestand i området, og har det godt med den nuværende naturpleje. Det er glædeligt i disse år, hvor langt størstedelen af vores fåtallige og sjældne sommerfuglearter er i kraftig tilbagegang,” siger Jens SøgaardHansen, Naturmedarbejder hos Miljøstyrelsen.

Naturplejen af området er en væsentlig årsag til, at den sortplettede blåfugl trives.

”Naturstyrelsen står for naturplejen i området, hvor fokus på de sortplettede blåfugle er stor.Områderne bliver passet med helårsgræssende kvæg og geder i sommerhalvåret. Naturplejen sker i samråd med fagfolk inden for flere artsgrupper, for at sikre forvaltningen understøtter en bred biologisk mangfoldighed,” siger Ida Olsen Marquardtsen, Naturskovfoged hos Naturstyrelsen.

På trods af, at arten ser ud til at trives og have en stabil bestand i området, så er den stadig meget sårbar og i fare for at forsvinde. Først og fremmest på grund af bestandens lille størrelse og udbredelse. Men forhåbentlig vil den indtage de omkringliggende arealer de kommende år og øge bestandens størrelse.

Kræver meget af sine omgivelser
Sortplettet blåfugl har specielle ynglebetingelser og adskiller sig fra de fleste andre danske sommerfugle. Udover, at den er afhængig af planterne merian og timian, så er den også afhængig af hedestikmyren (Myrmica sabuleti), som er talrigt tilstede i området.

Fra midten af juni og frem til udgangen af juli flyver sortplettet blåfugl og lægger sine æg i blomsterhoveder af timian og merian. Her lever larven de første 2-3 uger af planten, hvorefter den lader sig falde ned på jorden. Hvis den er heldig, bliver den fundet af en hedestikmyre, som så vil transportere den ned i myreboet, hvor larven vil leve som parasit af myrernes yngel de næste 10 måneder. Det følgende år vil larven forpuppe sig nede i myreboet og komme frem i juni som en sommerfugl.

I forhold til de relativt krævende ynglebetingelser, har den sortplettede blåfugl haft en god sommer i år. Ifølge Jens Søgaard Hansen er alt gået op i en højere enhed. Blandt andet vejret som pludseligt blev varmt og meget sommerligt i midten af juni.

Fakta
Sortplettet blåfugl var indtil 70’erne vidt udbredt i Danmark og kendt fra omkring 50 lokaliteter. Men siden midten af 90’erne kendes arten nu kun fra Høje Møn, idet de seneste registreringer i Jylland var på henholdsvis Bulbjerg i 1991 og Grønne Strand i 1997. Årsagerne til tilbagegangen er mange. Men brug af gødning, opdyrkning, tilgroning og tilplantning samt opdeling af de tilbageværende små bestande har givetvis alle været en medvirkende årsag til, at arten hidtil er forsvundet fra alle lokaliteter med undtagelse af området på Høje Møn.

Se mere om den sortplettede blåfugl her