Produktregistrering af bekæmpelsesmidler (Pesticider og Biocider) og UFI-koder

27-11-2020
Biocider Pesticider

Bekæmpelsesmidler skal i lighed med andre kemikalier anmeldes til Produktregistret iht. Arbejdstilsynets regler, og skal være påført UFI-kode.

Hvilke bekæmpelsesmidler skal anmeldes til Produktregistret?

Bekæmpelsesmidler skal i lighed med andre kemikalier anmeldes til Produktregistret iht. Arbejdstilsynets regler.

Biocidprodukter skal, hvis de ikke er omfattet af Arbejdstilsynets regler, anmeldelse i Produktregistret. Anmeldelsespligten fremgår af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens §51: ”Den, der er ansvarlig for salg i Danmark af et biocidholdigt produkt, der indeholder et aktivstof under revurdering, jf. biocidforordningens artikel 89, men hvor aktivstof og produkt ikke er godkendelsespligtigt efter § 66, skal foretage registrering i Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens register for stoffer og materialer (Produktregisteret) af følgende oplysninger.”

Miljøstyrelsen oversender ikke information til Produktregisteret

Da de oplysninger, som Miljøstyrelsen modtager i forbindelse med vurdering af bekæmpelsesmidler, ikke er fyldestgørende til at lave en komplet produktregistrering, oversender Miljøstyrelsen ikke de modtagne informationer til Arbejdstilsynets produktregister.

Ansvarlig for produktregistrering og biocidanmeldelse af bekæmpelsesmidler

Det er virksomheden, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionel brug, der er ansvarlig for at produktet er anmeldt til Produktregistret. Hvis anmeldelsen omhandler biocidprodukter omfattet af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens regler, så er det den, som er ansvarlig for salg i Danmark der skal biocidanmelde.

UFI-kode, overgangsregler og produktregistrering

  • Hvornår skal der indberettes til PCN-portalen i ECHA og påføres en UFI-kode? 
    På sigt skal alle blandinger desuden indberettes til den europæiske PCN-Portalen i ECHA og påføres en UFI kode, hvis de er klassifice­ret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger eller fysiske virkninger. Det gælder uanset mængde, og uanset om det er til privat, professionel eller industriel brug. For blandinger, der sælges til forbrugere og professionel brug, er fristen den 1. januar 2021, mens den for blandinger, der sælges til industriel brug er den 1. januar 2024.

Du kan læse mere om reglerne i dette faktaark.

  • Er der en overgangsordning for eksisterende indberetninger i Produktregistret? 
    Hvis produkterne inden den 1. januar 2021 er anmeldt til Produktregistret eller er indberettet via Produktinformation, så gælder en overgangsregel for salg af blandinger, der sælges til forbrugere og professionel brug. Fristen for påføring af UFI-kode på disse produkter er den 1. januar 2025.

Virksomhedens ansvar:

Miljøstyrelsen sender ikke information til Produktregisteret eller til Produktinformation. Hvis den forlængede frist ønskes anvendt, skal virksomhederne sikre sig, at produktet er produktregistreret, biocidanmeldt eller indberettet til Miljøstyrelsens produktinformation.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til ovenstående kan Miljøstyrelsen kontaktes på:

Pesticider: Obfuscated Email

Biocider: Obfuscated Email