Mulighed for drikkevands-dispensationer begrænses

03-11-2020
Vand i hverdagen

Fremover har vandværkerne begrænsede muligheder for at få dispensation, hvis man finder rester af pesticider i drikkevandet.

Foto: Colourbox

Vandværkerne har fremover kun mulighed for at få dispensation for visse pesticidstoffer, man finder i vandet. Tidligere har vandværkerne generelt kunne få dispensation i op til tre år til at overskride kvalitetskravene, hvis overskridelserne ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Den skærpede praksis fremgår af et brev i dag fra Miljøstyrelsen til kommunerne. Læs brevet her

Baggrunden for brevet er, at EU-kommissionen har oplyst Miljøstyrelsen om, at muligheden for at give dispensation til drikkevandsdirektivets krav udløb i 2013. Der er derfor ikke juridisk grundlag for, at kommunerne giver vandværkerne dispensation.

Levering af drikkevand med rester af pesticider og andre stoffer forudsætter, at Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at der ikke er nogen sundhedsfare forbundet med overskridelsen af kvalitetskravene. Hvis det er stoffer, der ikke kan gives dispensation til, skal kommunen hurtigst muligt etablere en alternativ løsning, der sikrer mod overskridelser.

Løsningen kan blandt andet være at benytte en alternativ boring, at koble sig på en anden vandforsyning eller at rense vandet.

Kommuner med gældende dispensation

I alt 12 vandværker har i dag en gældende dipsensation til i en afgrænset periode at levere drikkevand, der overskrider kravværdien for et pesticid eller pesticidrest. De dispensationer, der stadig er gældende, skal nu gennemgås af kommunerne med henblik på at vurdere, om de kan trækkes tilbage. Miljøstyrelsen er i dialog med de berørte kommuner med henblik på at gennemgå dispensationerne.

Styrelsen for patientsikkerhed har i forbindelse med hvert enkelt tilfælde vurderet, at overskridelsen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

Miljøminister Lea Wermelin har bedt Miljøstyrelsen redegøre for forløbet, og hvordan der rettes op på den forkerte forvaltningspraksis. Ministeren igangsætter samtidig en ekstern revision af, om de danske regler på drikkevandsområdet er korrekt implementeret i forhold til EU lovgivningen, herunder forvaltning af dispensationerne. Læs pressemeddelelsen fra miljøministeren

Rasmus Moes

Kontorchef
Vandforsyning