Høring om udkast til bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR bekendtgørelsen)

02-11-2020
Industri

Miljøstyrelsen har sendt bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer i offentlig høring med frist for høringssvar den 27. november 2020.

En række virksomhedstyper med væsentlige udledninger til luft, vand og jord samt frembringelse af betydelige affaldsmængder, skal indberette oplysninger om virksomheden og dens udledninger iht. PRTR bekendtgørelsen.

Ændringen af bekendtgørelsen har til formål at sikre en ny og bedre struktur for indberetning af miljøoplysninger end der er tilstede i dag. Første skridt er en fælles indberetning for store fyringsanlæg og indberetning om udledning af forurenende stoffer til et register (PRTR).

Dette indebære at oplysningerne der indberettes, fremover falder i to kategorier, administrative data (oplysninger om virksomheden) og tematiske data (miljøoplysninger). Der fastsættes nye tidsfrister for de to typer data samt for kvalitetssikringen både for virksomheder og tilsynsmyndigheder. Derudover introduceres nye bestemmelser i relation til visse større husdyrbrugs tilvejebringelse af PRTR data (typisk ammoniak). Endeligt foreslås det, at adgangen for at ekstern akkrediteret auditor eller verifikator kan indtræde i tilsynsmyndighedens rolle vedr. udarbejdelse af udtalelse til PRTR indberetningen for certificerede virksomheder bortfalder. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2021 og er sendt i høring samtidig med udkast til ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen og store fyr bekendtgørelsen.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk: Høringsportalen

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til:

  • Specialkonsulent, jurist Helle Husum, Obfuscated Email, 23 63 73 04