Høring om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (store fyr bekendtgørelsen)

02-11-2020
Industri

Miljøstyrelsen har sendt bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg i offentlig høring med frist for høringssvar den 26. november 2020.

Store fyrringsanlæg skal indberette en række miljøoplysninger om bl.a. emissioner af støv, NOx og SO2 til luften, samt om energiinput fordelt på brændselstyper, og antal driftstimer iht. store fyr bekendtgørelsen.

Ændringen af bekendtgørelsen har til formål at sikre en ny og bedre struktur for indberetning af miljøoplysninger end der er tilstede i dag. Første skridt er en fælles indberetning for store fyringsanlæg og indberetning om udledning af forurenende stoffer til et register (PRTR).

Dette indebære at oplysningerne der indberettes, fremover falder i to kategorier, administrative data (oplysninger om virksomheden) og tematiske data (miljøoplysninger), dette skal indberettes digitalt over virk.dk. Der foreslås et nyt kapitel i bekendtgørelsen, hvor der fastsættes bestemmelser om hvilke oplysninger virksomhederne skal indberette samt tidsfrister herfor, og hvilke oplysninger tilsynsmyndigheden skal indberette og ajourfører samt tidsfrister herfor. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2021 og er sendt i høring samtidig med udkast til ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen og PRTR-bekendtgørelsen.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk: Høringsportalen

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til:

  • Specialkonsulent, jurist Helle Husum, Obfuscated Email, 23 63 73 04