Håndtering af husdyrgødning fra pelsdyrbesætninger, der er smittet med COVID-19

03-11-2020
Landbrug

Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opbevaring og anvendelse af husdyrgødning gælder også for gødning fra pelsdyr, der er smittet med COVID-19. For at begrænse risikoen for smitte med COVID-19 er det dog tilladt at opbevare fast husdyrgødning fra smittede pelsdyr i en markstak i stedet for på møddingpladsen.

Anvisninger fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har ved notat af 23. oktober 2020 givet anvisninger i håndtering af husdyrgødning fra pelsdyrbesætninger smittet med COVID-19. Formålet med anvisningerne er at undgå, at der med husdyrgødningen overføres smitte med COVID-19.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens anvisninger, at husdyrgødningen skal kalkes eller hygiejniseres i et biogasanlæg, inden den udbringes på landbrugsjord, således at vira inaktiveres. Der er redegjort for kravene til kalkning i gyllebeholder, gyllevogn og markstak. 

Fast husdyrgødning fra smittede pelsdyr kan opbevares i en markstak

Fødevarestyrelsen anviser, at fast husdyrgødning fra smittede pelsdyr skal placeres i en markstak et hensigtsmæssigt sted på matriklen, hvor det kan ligge mindst 3 måneder efter kalkningen.

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 4, at reglerne i bekendtgørelsen ikke finder anvendelse, i det omfang de strider mod bestemmelser eller afgørelser truffet i medfør heraf om forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme, zoonoser eller planteskadegørere i anden lovgivning.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om, at fast husdyrgødning skal opbevares på en møddingplads, i en lukket container eller i en gyllebeholder, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 1, finder derfor ikke anvendelse på pelsdyrbesætninger, der er smittet med COVID-19, da Fødevarestyrelsens anvisninger om opbevaring i en markstak går forud.  

Det betyder, at fast husdyrgødning fra pelsdyr, der er smittet med COVID-19, kan placeres i en markstak uden kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse, da dispensationskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13, stk. 3, også viger for Fødevarestyrelsens anvisninger. Pelsdyravleren skal dog kontakte Fødevarestyrelsen for nærmere aftale om, hvor gødningen skal opbevares.

Det bemærkes, at overdækningskrav til markstakke, jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 1, fortsat skal overholdes. 

Husdyrgødning fra smittede pelsdyr må ikke udbringes i lukkeperioden

Det fremgår af anvisningerne, at husdyrgødningen efter kalkningen eller hygiejniseringen kan udbringes, men ikke at den skal udbringes. Anvisningerne giver derfor ikke anledning til at fravige husdyrgødningsbekendtgørelsens øvrige regler, herunder forbuddet mod udbringning af husdyrgødning i den såkaldte lukkeperiode, der løber indtil 1. februar.  

Det vil sige, at husdyrgødningsbekendtgørelsen, bortset fra kravet om opbevaring af fast husdyrgødning på en møddingplads, skal overholdes ved håndtering af husdyrgødning fra pelsdyr, der er smittet med COVID-19.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen viger for konkrete aftaler med Fødevarestyrelsen

Det fremgår af Fødevarestyrelsens anvisninger, at pelsdyravleren skal melde tilbage til Fødevarestyrelsen og aftale det videre forløb. Hvis en pelsdyravler konkret aftaler en håndtering af husdyrgødningen, der er i strid med bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen, så gælder disse bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke.