Miljøstyrelsen tager første skridt til overvågning af minkgravene

19-11-2020
NOVANA Vandmiljø

Der vil blive holdt godt øje med miljøet omkring minkgravene ved Holstebro og Karup.

Dronefoto af minkgraven i Holstebro Øvelsesterræn optaget af Miljøstyrelsen under tilsyn 18. november.

Tre forskellige tiltag skal fremover sikre, at minkgrave på Holstebro Øvelsesplads og Flyvestation Karupved ikke påvirker søer, vandløb og grundvand. Det drejer sig om fysiske tilsyn ved gravene, overvågning af nærliggende søer og vandløb og en forureningsundersøgelse med særlig fokus på grundvand. 

Det første tiltage handler om, at Miljøstyrelsens fører tilsyn ved minkgravene, så længe der graves. Det første fysiske tilsyn blev gennemført 17. november. Der er blandt andet fokus på, at gravene har den rigtige dybde, at der bliver udlagt kalk over og under minkene, og at gravene bliver korrekt tildækket.

Det andet tiltag er en ekstraordinær udvidelse af Miljøstyrelsens generelle overvågningsprogram, NOVANA, for at holde øje med udsivning af forurenende stoffer som kvælstof, fosfor og iltforbrugende organiske stoffer og bakterier fra gravene. Formålet er at undgå påvirkning af søer og vandløb, der kan være følsomme over for udsivning fra gravene.

Det tredje tiltag er en forureningsundersøgelse af grundvandet og en undersøgelse af de forurenende stoffer, der kan strømme fra gravene mod vandløb og søer.

Som led i forureningsundersøgelsen vil det også blive beskrevet, hvordan risikoen for forurening kan afværges. Det kan for eksempel være, at der skal lægges dræn ved gravene, så der kan ske rensning af forurenet vand.

Miljøstyrelsen har forud for oprettelsen af gravene gennemført en screening, der sikrer, at de to minkgrave ligger uden for områder med drikkevandsinteresser og beskyttede naturområder.

Miljøstyrelsens har desuden foretaget en udvidet risikovurdering af graveområderne og vurderet eventuelle natur- og miljøpåvirkninger i forbindelse med nedgravning af mink.

LÆS NYHEDEN: Minkgrave truer ikke drikkevandet 

""