Råstofindvinding i fællesområder 4. kvartal 2019

10-03-2020
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 4. kvartal 2019

Opgørelsen viser indvundne mængder for hvert kvartal i 2019, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder.
Se opgørelsen via nedenstående link:

Oversigt over fællesområder 4. kvartal 2019

Miljøstyrelsen har pålagt tilladelsesindehavere at fremsende specifikke oplysninger vedrørende indvindingsaktivitet i følgende områder, da den totale restmængde er begrænset:

502-AA Hesbjerg Grund
502-CA Fløjstrup Skov
502-JA Hesbjerg Grund Syd
520-FA Gyldenløves Flak Syd
542-QA Lyø Sand
554-AA Skovshoved
568-AA Rødbyhavn

For følgende to områder, henledes opmærksomheden særligt på nedennævnte krav vedr. planlagt indvinding af mere end 50% af restmængden.

1. 506-NA Moselgrund, hvor restmængden er relativt lille i forhold til områdets aktuelle indvindingsaktivitet igennem de seneste kvartaler.
2. 542-FA Stokkebæk Flak, hvor fyldsandsrestmængden er meget lav.

I område 526-EA Bakkegrund Nord er den tilladte fyldsandsmængde opbrugt, og der kan derfor ikke længere indvindes materiale til anvendelse til opfyldning i området.

I område 510-DA Femø er den tilladte mængde opbrugt, og der kan derfor ikke længere indvindes i området. Miljøstyrelsen har ikke modtaget ansøgning om ny mængde til området.

Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter, inden for en periode på 3 måneder, at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.