Mikroplast rykker ind i havovervågningen

26-03-2020
NOVANA Natur Vandmiljø

Som et af de første lande i Europa vil Danmark systematisk overvåge mikroplast i havet. Det fremgår af det nye program for havovervågning, som netop er sendt i høring.

Overvågning af mikroplast, måling af lyde fra havpattedyr og undervandsstøj med nye loggere og overvågning af invasive arter ud fra DNA-spor.

Det er nogle af de nye elementer i det overvågningsprogram for 2021-2026, som Miljøstyrelsen nu sender i høring. Overvågningen skal skabe grundlag for at vurdere, om Danmark når miljømålene om god tilstand i havet og lever op til EU’s havstrategidirektiv.

Det reviderede overvågningsprogram for 2021-2026 bygger i vid udstrækning på det nuværende NOVANA 2017-21 overvågningsprogram for Hav & Fjord. Men i forhold til det tidligere program, lægges der i det nye overvågningsprogram op til mere udstrakt brug af ny teknologi, herunder blandt andet overvågning ved satellit, brug af nyt udstyr til detektion af både havpattedyrenes lyde og undervandsstøj fra skibstrafik samt brug af fødenet- og økosystemmodeller.

Det nye overvågningsprogram for havet er i høring til 15. juni 2020.

Se udkastet til overvågningsprogram på høringsportalen

MikroplastMikroplast. Målestokken svarer til 1 millimeter. Foto: Alvise Vianello/Aalborg Universitet.

Fakta om overvågning af mikroaffald og eDNA

Mikroaffald i sedimenter

I havstrategiens overvågningsprogram indsamles der sedimentprøver fra havbunden. Prøverne analyseres med henblik på at kunne opgøre sammensætningen, mængden og den rumlige fordeling af mikroaffald. Fokus i analyserne er på mikroplast. Der etableres 8 målestationer med prøvetagning årligt i perioden 2022 til 2024. Disse stationer er placeret således, at både ikke-mikroaffald-belastede stationer samt stationer i mere belastede områder indgår.

Mikroaffald i vandsøjlens overfladelag

I havstrategiens overvågningsprogram indsamles der prøver to gange i programperioden og indsamlingen vil forventeligt blive foretaget enten via udstyr (Ferry Box) monteret på færger, ’large-volumen filtration’ eller ved såkaldt manta trawl, som er en speciel type net der ligner en djævlerokke (Manta Ray). Der forventes indsamling og analyse af mindst tre forskellige størrelsesfraktioner. Prøverne analyseres også med henblik på at kunne opgøre sammensætningen, mængden og den rumlige fordeling af mikroaffald med fokus på mikroplast.

eDNA

I det marine overvågningsprogram indsamles vandprøver årligt på 33 stationer i danske farvande, hvor der måles for forskellige fysisk-kemiske og biologiske parametre. I det nye program vil indsamlede vandprøver også blive målt for arvemasse (eDNA analyse) fra ikke hjemmehørende arter som fx amerikansk ribbegople og sortmundet kutling. Herved vil tilstedeværelsen og udbredelsen af disse arter kunne kortlægges.