Forholdsregler i relation til COVID-19 i forbindelse med drikkevandsforsyning, spildevandsrensning, badevand og svømmebade

26-03-2020
Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed som har foretaget en sundhedsfaglig risikovurdering i forhold til håndtering af drikkevand, spildevand, badevand og svømmebade i Danmark, i relation til COVID-19, med det formål, at mindske spredning af COVID-19 i samfundet.

Nedenfor kan du se sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Eventuelle spørgsmål skal rettes til Miljøstyrelsen.

Hovedbudskaber

Fokus på hyppig og korrekt håndvask, sammenholdt med efterlevelse af de eksisterende hygiejniske standarder på området for sikker håndtering af drikkevand og det sanitære område (spildevand, affald og lignende) er de vigtigste foranstaltninger for at minimere risikoen for smitte med coronavirus på forsyningsområdet. Det vurderes, med det aktuelle vidensniveau, at der som udgangspunkt ikke er behov for supplerende foranstaltninger ved håndtering drikke- og spildevand. Nedenfor gennemgås de enkelte områder.

Drikkevand

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer at risikoen for, at den danske drikkevandsforsyning kan være kilde til smittespredning af coronavirus er minimal, hvis de alment gældende hygiejniske retningslinjer for håndtering af drikkevandssystemet/drikkevandet overholdes. Coronavirus smitter ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.

De normale hygiejniske foranstaltninger som iagttages for at beskytte det danske drikkevandssystem ved for eksempel arbejde på vandværk og ledningsnet, vurderes også at beskytte forbrugerne mod smitte med coronavirus. Dette vurderes at gælde for både åbne og lukkede systemer til vandbehandling.

Coronavirus kan ikke formere sig uden for menneskeceller, dvs. at der ikke kan ske opformering i vandsystemet, og det vurderes usandsynligt, at coronavirus vil overleve i filtre eller under vandbehandlingens trin.

Hvis der i forbindelse med kontrol af drikkevandskvaliteten konstateres indikatorbakterier, som tyder på fækal forurening af vandet, vil de almindelige anvendelsesbegrænsninger, såsom kogeanbefaling, beskytte mod udsættelse for coronavirus.

Medarbejderne med direkte kontakt med drikkevandssystemet, anbefales at følge de samme retningslinjer som anbefales for den almindelige borger. Ved sygdomstegn forlades arbejdspladsen og man isolerer sig selv hjemme, jævnfør retningslinjerne på coronasmitte.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at regelmæssig kvalitetskontrol af drikkevandet opretholdes. Kontrolprogrammerne kan dog ændres fsva. prøvetagningssted bl.a. af hensyn til at reducere menneskelig kontakt.

Særlige forholdsregler på sygehuse, plejehjem mv.

Det frarådes at udtage vandprøver på sygehuse, plejehjem og bosteder (for personer i risikogrupper), med mindre, der er en konkret mistanke om problemer med vandkvaliteten på stedet.

Hvis det skønnes at være ufravigeligt nødvendigt at udtage vandprøver fra f.eks. sygehus bør disse udtages i lokaler/teknikrum, hvor der ikke opholder sig patienter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinje: Håndtering af COVID-19: Besøg på institutioner, hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold og hos Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-besoeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/

KL har den 23. marts udsendt besked til kommunerne om evt. at ændre prøvetagningssted.

Svømmebade

Der foreligger ingen rapporter om betydende smitte af coronavirus via badevandet i et svømmebad med klorvand.  Klorindholdet i vandet i svømmebade har en desinficerende effekt på virus.

Smittevejen for coronavirus vurderes altovervejende at være gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.

Smitte med coronavirus i svømmebade vurderes primært at være relateret til de samme mekanismer, der medfører smitterisiko i det øvrige samfund, så som tæt kontakt mellem mennesker, manglende isolation ved symptomer, dårlig håndhygiejne, dårlig hygiejne relateret til kontaktpunkter som dørhåndtag, vandhaner, toiletter og lignende, herunder i omklædningsrum.

OBS: Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv kan findes med Kulturministeriets hjemmeside, som er opdateret 8. august 2020.”

Badevand

Der foreligger ingen rapporter om betydende smitte af coronavirus via badevand i sø eller hav.  

Smittevejen for coronavirus, vurderes altovervejende at være gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.

Smitte med coronavirus ved sø- eller havbade vil primært relateres sig til de samme mekanismer som medfører smitterisiko i det øvrige samfund, så som tæt kontakt mellem mennesker, manglende isolation ved symptomer, dårlig håndhygiejne, dårlig hygiejne relateret til evt. kontaktpunkter.

Ved forurening af badevand i sø og hav med spildevand, vil der være en risiko for forurening med sygdomsfremkaldende organismer, og der skal rådgives om evt. frarådning af badning, jævnfør de almindelige retningslinjer. Smitte med corinavirus vurderes at være dækket af de gældende retningslinjer.

Spildevand

Coronavirus smitter ikke mere end andre sygdomsfremkaldende organismer i spildevand. Den nye coronavirus hører til en gruppe virus, der generelt overlever kortere tid uden for kroppen, end mange andre sygdomsfremkaldende virus som kan findes i afføringen/spildevandet, som for eksempel hepatitis A virus.

De gældende hygiejniske retningslinjer for medarbejdere, der håndterer spildevand, vurderes derfor at være beskyttende for udsættelse for coronavirus.

Coronavirus vurderes ikke at udgøre en betydende smittekilde i det behandlede spildevand, der afledes til recipient.

Vedrørende konkret rådgivning om medarbejderes arbejdsmiljø/arbejdsforhold i øvrigt henvises til Arbejdstilsynet, der er myndighed på området.

Særligt vedr. oversvømmelse/skybrud med overløb af kloakvand

Foruden ovenstående beskrivelse vedrørende spildevand gøres opmærksom på, at de generelle anbefalinger i forbindelse med oversvømmelse eller skybrud er, at personer, der har tæt kontakt med spildevand bærer de passende værnemidler for kontakt med ubehandlet spildevand (gummistøvler, langskaftede handsker, maske, briller og overtrækskittel) og udfører regelmæssig og korrekt håndhygiejne, samt ikke spiser, drikker og ryger under kontakt med (spilde)vand.

Når disse anbefalinger overholdes vurderes smitterisiko fra spildevand at være meget lav.

Generelt om håndhygiejne

Korrekt håndhygiejne forudsætter, at medarbejderne har kortklippede negle uden neglelak og neglesmykker, ikke bærer ringe, ure, armbånd eller andre smykker på hænder og underarme og har en intakt hud.

Ved håndvask skylles hænderne først, herefter indgnides sæben i 15-20 sekunder, sæben skylles af og til sidst tørres hænderne. Hele processen tager 60 sekunder.

Hånddesinfektion anvendes på rene og tørre hænder og udføres ved at gnide hånddesinfektionsmidlet ind i huden, indtil tørhed opnås. Der skal anvendes så stor en mængde hånddesinfektionsmiddel, at hænder og håndled kan indgnides og holdes fugtige i 30 sekunder. Hånddesinfektion udføres med håndsprit 70-85% v/v.