Drikkevandskontrol – undgåelse af smittespredning af coronavirus

23-03-2020
Vand i hverdagen

I forbindelse med den ekstraordinære situation, kan den almindelige drikkevandskontrol ved forbrugers taphane være uhensigtsmæssigt. For at hindre smittespredning anbefales det, at kommunerne vedtager midlertidige ændringer til vandforsyningernes kontrolprogrammer, således vandforsyningerne ikke er forpligtet til at udtage drikkevandsprøver ved taphane i private hjem eller andre utilgængelige steder. Det kan desuden overvejes at udskyde prøvetagning til et senere tidspunkt. Der gøres opmærksom på, at drikkevandsprøver altid skal udtages ved taphane.

Miljøstyrelsen videreformidler efter aftale med KL hermed den besked, som KL den 23. marts 2020 har udsendt til kommunerne om problemstillingen:

Prøvetagning til drikkevandskontrol ved taphane – forholdsregler ved Covid-19

Prøver af drikkevand skal tages ved forburgernes taphaner (Drikkevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg). 

I forbindelse med den ekstraordinære situation, hvor menneskelig kontakt frarådes af hensyn til risiko for smittespredning, er det ofte ikke hensigtsmæssigt at udtage prøver ved taphane i private hjem, og man kan desuden være forhindret i at få adgang til offentlige steder, hvor man havde planlagt at udtage sine prøver.

For at imødegå dette, opfordres kommunerne, som tilsynsmyndighed på området, til at ændre eller tilpasse vandforsyningernes kontrolprogrammer, således der i forbindelse med denne ekstraordinære situation ikke stilles krav til vandforsyningerne om at udtage prøver på uhensigtsmæssige eller utilgængelige steder.

Ændringerne til kontrolprogrammerne kan være i form af ændring af prøvested, så prøven udtages ved en anden taphane, der opfylder bekendtgørelsens krav til kontrolsted, hvor prøvetager og andre ikke udsættes for smittefare.

Endvidere kan tidspunktet for prøvetagningen udsættes, dog under den forudsætning, at drikkevandskvaliteten i perioden overvåges på betryggende vis, f.eks. gennem vandforsyningens almindelige egenkontrol.

Den enkelte kommune kan efter drikkevandsbekendtgørelsens § 7, stk. 3 træffe en fælles afgørelse om kontrolprogrammet for alle vandforsyningsanlæg, hvor prøveudtagningsstederne i en tidsbegrænset periode ændres så prøveudtagning sker fra en taphane på vandværket. Dette kan gøre uden partshøring eller andet, da det skyldes COVID-19 og er uopsætteligt.”