Ændring af Havbrugsvejledning

18-03-2020
Akvakultur

Havbrugsvejledningen er ændret. Ændringerne drejer sig om afsnit III.2 og afsnit III.4 i Havbrugsvejledningen.

Ministeriet har modtaget en rapport og et fagligt notat fra DTU Aqua om indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) i havbrugsørreder.

Det fremgår af sidstnævnte, at indholdet af N og P i havbrugsørreder er hhv. 2,95 % og 0,414 %. På denne baggrund er havbrugsvejledningen opdateret, så det er disse tal, som tilsyns- og godkendelsesmyndighederne skal anvende ved beregning af udledning fra anlæggene.

Godkendelsesmyndighederne vil fremover skulle anvende disse nye tal, når de træffer afgørelse om miljøgodkendelse i verserende eller nye sager om miljøgodkendelse af havbrug.

I eksisterende tilladelser og miljøgodkendelser må tilsyns- og godkendelsesmyndighederne vurdere, hvad denne praksisændring i de konkrete tilfælde vil indebære, herunder om der er grundlag for at meddele et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

I forbindelse med tilsyn med overholdelse af vilkårene for udledning af N og P i gældende tilladelse eller miljøgodkendelse anvendes de beregningsforudsætninger, som fremgår af eller ligger til grund for de konkrete afgørelser.

Afsnit III.4 om Bedste tilgængelige teknik er afkortet, idet en henvisning til Miljøstyrelsens hjemmeside om BAT vurderes mest hensigtsmæssig.

Du kan se ændringen af vejledningen her 

Du kan finde flere informationer om ændring af vejledningen i høringsnotatet her 

Her kan du også kan se de indkomne høringssvar.

Det er i øvrigt forventningen, at vejledningen vil blive opdateret i sin helhed i forlængelse af den grundige gennemgang af havbrugsområdet.