Fire ud af fem fund af Amitrol i grundvand trækkes tilbage

13-03-2020
Vand i hverdagen

Analyselaboratorie tilbagetrækker resultat om fund af hormonforstyrrende stof i grundvandet.

Overvågning af grundvand. Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Der er lidt færre problemer med grundvandet end tidligere beskrevet i forbindelse med massescreeningen af grundvandet. Da massescreeningen blev offentliggjort i februar lød resultatet, at der var fundet spor af i alt 10 forskellige stoffer over kravværdien. Nu er der viser det sig, at kun ni stoffer overskred kravværdien.

Fejlen vedrører stoffet Amitrol. 

Eurofins, der har foretaget analyserne af grundvandsprøverne, har orienteret Miljøstyrelsen om, at fire af de fem fund af Amitrol i massescreeningen trækkes tilbage. Det gælder også analyseresultatet, der viste fund over kravværdien. Dette skyldes, at Eurofins franske laboratorium, som har stået for analyserne af dette stof, ikke kan bekræfte tidligere rapporterede resultater.

I den første afrapportering af resultaterne fremgik det, at stoffet Amitrol, der vurderes til at have hormonforstyrrende egenskaber, blev fundet i fem analyser, heraf én gang over kravværdien på 0,1 μg/l.

Se den opdaterede rapport om resultatet af massescreeningen her

Ved en nærmere gennemgang af prøveresultaterne for Amitrol er det fundet, at for fire af prøverne er det et såkaldt interfererende stof, som ved en fejl er blevet vurderet og beregnet som Amitrol.

Miljøstyrelsen har efterfølgende bedt Eurofins udføre nye analyser for Amitrol og forsøge at identificere det interfererende stof. Eurofins har den 11. marts 2020 oplyst, at man på baggrund af nye analyser fastholder, at der kun er fundet Amitrol i én prøve under kravværdien. Men da vandprøverne er af ældre dato, kan Eurofins ikke genfinde det interfererende stof.

Eurofins oplyser desuden, at resultatet for fluazifop-p-butyl fundet i én prøve under kravværdien ikke kunne verificeres. Eurofins oplyser, at den korrekte håndtering er at hæve detektionsgrænsen, og på den baggrund er stoffet ikke påvist.

Eurofins bekræfter, at de øvrige analyseresultater, som er rapporteret påvist, er korrekte. Miljøstyrelsen vil nu udtage nye vandprøver fra de berørte grundvandsindtag til fornyet analyse for Amitrol og fluazifop-p-butyl og undersøgelse af, hvad de interfererende stoffer kan være.

De nye oplysninger vil indgå i drøftelserne i Vandpanelet om opfølgningen på resultatet af massescreeningen. Miljøministeren vil derefter tage stilling til, om Amitrol skal tilføjes til listen over obligatoriske pesticider og nedbrydningsprodukter, som vandværkerne skal måle for.

Læs om nyheden fra februar om resultaterne af den første massescreening af grundvandet

 

 

Yderligere oplysninger om vandkvalitet

Rasmus Moes

kontorchef
Vandforsyning

Yderligere oplysninger om massescreening

Birte Jordt

Kontorchef
Grundvand