Virksomheder skal hjælpe med oplysninger om PFAS-stoffer

11-05-2020
Kemikalier PFAS

Fem europæiske lande igangsætter ”call for evidence” i forbindelse med forslag til en bred EU PFAS-begrænsning

De nationale myndigheder i Tyskland, Nederlandene, Norge, Sverige og Danmark har udarbejdet et ’call for evidence’ spørgeskema med det formål at indhente oplysninger hos alle interessenter med viden om per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS), herunder virksomheder, der anvender PFAS eller PFAS-alternativer.

Baggrunden for initiativet er, at de nationale myndigheder i de fem landeer blevet enige om i fællesskab, at udarbejde et REACH-begrænsningsforslag med det formål at begrænse fremstilling, markedsføring og anvendelse af alle PFAS i EU.

Formålet med spørgeskemaet er at indsamle data og viden om PFAS og deres anvendelse for kunne afgrænse omfanget af PFAS såvel som anvendelser, der skal omfattes af begrænsningsforslaget. Spørgeskema sigter endvidere mod at forstå for hvilke PFAS der eksisterer kemiske og/eller tekniske alternativer.

Virksomheder, der producerer eller anvender PFAS, virksomheder, der sælger produkter (blandinger og artikler), som er produceret med disse stoffer, samt virksomheder, der anvender PFAS-alternativer, forskere og ngo'er opfordres til at udfylde spørgeskemaet inden 31. juli 2020.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interessenter til at indsende relevante oplysninger om egenskaberne og anvendelsen af PFAS samt mulige alternativer, så de fem lande vil være i stand til at fremsætte et godt velunderbygget forslag til en EU begrænsning under REACH.

Spørgsmål og svar til begrænsningsforslaget

Den største bekymring for denne gruppe af fluorholdige stoffer er at de er ekstremt svært nedbrydelige i miljøet og konsekvenserne af deres anvendelse, f.eks. potentiel forurening af grund- og drikkevand.  PFAS er identificeret i miljøet i hele Europa. Produktion og anvendelse af PFAS i kemiske blandinger og i produkter har resulteret i forurening af drikkevandsforsyninger i flere europæiske lande. Gennem human biomonitorering er en række PFAS detekteret i blodet hos borgerne i Europa. Selvom niveauerne for de mest udbredte, studerede og regulerede PFAS (f.eks. PFOA og PFOS) er faldende, er niveauerne for 'nye' PFAS stigende. De toksikologiske data for PFAS er ofte begrænsede. For en række PFAS er sundhedseffekter dog beskrevet i litteraturen, herunder leverskader, effekter på immunsystemet, lavere fødselsvægt, effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn samt mistanke om, at de kan være hormonforstyrrende eller inducere kræft. Det store antal PFAS gør at en stof-for-stof-risikovurdering ikke i tilstrækkelig grad vil begrænse eksponeringen for mennesker og miljøet.Begrænsningsforslagets endelige afgrænsning fastlægges i løbet af projektet. Som udgangspunkt er der valgt en bred arbejdsdefinition af stoffer og anvendelser, der skal begrænses. Denne definition kan så tilpasses i takt med at der opnås mere viden, gennem bl.a. spørgeskemaet og øvrig indsamling af viden. PFAS er som arbejdsdefinition defineres som: Stoffer der indeholder mindst én alifatisk –CF2- eller –CF3 enhed.Yderligere information om, hvilke stoffer der er omfattet af denne definition findes på BAuA's hjemmeside. (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin / German Federal Institute for Occupational Safety and Health)

Der foreslås en omfattende begrænsning, der omfatter et forbud mod forbrugeranvendelse af stoffer, blandinger og artikler samt ikke-essentielle professionelle og industrielle anvendelser, idet al anvendelse af PFAS potentielt bidrager til ophobning af disse ekstremt svært nedbrydelige kemiske forbindelser i miljøet. Under udarbejdelsen af begrænsningsforslaget vil undtagelser for visse anvendelser blive overvejet.

 

Begrænsningens er planlagt til at træde i kraft 2025. REACH bilag XV-begrænsningsdossieret vil bliver udarbejdet i løbet af de næste to år. Derefter vil begrænsningsdossieret blive sendt til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), hvor ECHA’s videnskabelige organer (risikovurderingsudvalget (RAC) og udvalget for socioøkonomisk analyse (SEAC)) vil vurdere dossieret og udarbejde en udtalelse. Endelig skal der opnås politisk enighed om begrænsningen i Bruxelles baseret på både det forelagte dossier og udtalelserne fra RAC og SEAC. Læs mere om processen .
Der findes yderligere information omkring PFAS på ECHA’s hjemmeside.

 

Udfyld spørgeskema om PFAS

Virksomheder, der producerer eller anvender PFAS, virksomheder, der sælger produkter (blandinger og artikler), som er produceret med disse stoffer, samt virksomheder, der anvender PFAS-alternativer, forskere og ngo'er opfordres til at udfylde spørgeskemaet inden 31. juli 2020. Spørgeskemaet er på engelsk. 

Spørgsmål & svar

Læs spørgsmål og svar nederst på siden om REACH-begrænsningsforslag om begrænsning, fremstilling, markedsføring og anvendelse af alle PFAS i EU.