Ny rapport undersøger to pesticiders tilbageholdelse og transport i jord

20-05-2020
Pesticider Landbrug

Ny rapport undersøger pesticiderne tebuconazol og glyphosats binding og transport i jord for bedre at kunne forstå, hvordan disse pesticider kan findes i grundvand, selvom de bindes hårdt til jordpartiklerne.

Rapporten udført af forskere fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) beskriver detaljerede undersøgelser af bindingen af to pesticider, svampemidlet tebuconazol og ukrudtsmidlet glyphosat, i lerjord. De to pesticider bindes normalt hårdt i jord, men projektet viste, at bindingen varierede i forskellige afgrænsede dele af jorden.

En hypotese ved projektets start var, at opløst organisk stof fra gylle og humus bevirker, at tebuconazols binding mindskes så nedsivningen øges, hvorimod gylle ikke ville have så stor effekt på bindingen af glyphosat. Gylle viste sig at mindske bindingen af begge pesticider, hvorimod det ikke betød noget om pesticiderne optrådte som rene aktivstoffer eller som en del af et sprøjtemiddel.

Projektets resultater blev anvendt til modelberegninger af nedsivningen. De to pesticider i projektet forventer man normalt ikke kan nedsive til det dybe grundvand på grund af deres stærke binding til jorden. Men beregningerne viste, at der i forbindelse med større nedbørshændelser kan være en risiko for nedsivning af de to pesticider ved en kombination af 1) hurtig strømning i regnormegange, 2) sprækker til det øvre grundvand kombineret med de to pesticiders svagere binding i visse dele af jorden samt 3) med tilstedeværelse af gyllevæske.

De modeller, der anvendes i Danmark, har dog så stor sikkerhedsmargen, at de er i stand til at ”fange” selv de pesticider, der er kendt at have en stor risiko for nedsivning til grundvand. Endvidere vurderes risikoen for nedsivning i Danmark også i felten i Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand, som består af marker, der drives som almindeligt landbrug herunder med udbringning af gylle. Både glyphosat og tebuconazol er testet på disse marker, og disse test har vist, at der ikke sker uacceptabel udvaskning til grundvand.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.
Læs hele rapporten her.