Miljøstyrelsen er kommet et vigtigt skridt nærmere lovliggørelsen af de danske havbrug

19-05-2020

Resultatet af gennemgangen ligger nu klar for de første syv ud af nitten eksisterende havbrug i Danmark. Et havbrug er fundet lovligt, mens seks havbrug får mulighed for at kommentere på resultatet af Miljøstyrelsens gennemgang, inden der træffes endelige afgørelser.

Miljøstyrelsen skal som ansvarlig myndighed kontrollere, at alle danske havbrug er i besiddelse af en gyldig placeringstilladelse.

I efteråret 2019 indledte Miljøstyrelsen en systematisk gennemgang af placeringstilladelserne på havbrugsområdet, efter at flere undersøgelser havde indikeret, at hovedparten af de danske havbrug ikke var i besiddelse af den lovpligtige placeringstilladelse.

Resultatet af gennemgangen ligger nu klar for de første syv ud af de nitten eksisterende havbrug i Danmark. ”Det er en vigtig milepæl for Miljøstyrelsens oprydning på området, og det bringer os et væsentligt skridt nærmere mod lovlig havbrugsdrift i Danmark," siger kontorchef Yvonne Korup. 

Mandag den 18. maj modtog ejerne af de syv havbrug Miljøstyrelsens vurdering i udkast til afgørelse, som efterfølgende skal drøftes på et møde. Et enkelt havbrug kan se frem til, at styrelsen ved gennemgangen af sagen har konkluderet, at havbruget er i besiddelse af en gældende og gyldig placeringstilladelse, som først udløber i 2023. De øvrige seks havbrug har derimod modtaget en afgørelse om, at deres placeringstilladelser er udløbet, og at deres drift dermed er ulovlig.

”Vi afventer nu havbrugenes kommentarer til vores udkast, inden vi beslutter os endeligt i de enkelte sager, og er der tale om ulovlig drift skal havbrugene enten have en ny placeringstilladelse, eller driften skal indstilles,” siger Yvonne Korup.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med gennemgangen af sagerne vurderet, om den ulovlige drift kan fortsætte, indtil der er truffet afgørelse i sagerne.

”Miljøstyrelsen orienterer havbrugene om, at styrelsen ikke på nuværende tidspunkt har tilstrækkelig viden til at fastslå, om driften af de enkelte havbrug er i strid med habitatreglerne, og at vi heller ikke kan pege på andre forhold, der kan begrunde, at driften bør standses, indtil vi har truffet afgørelse om lovliggørelse,” tilføjer Yvonne Korup.

Miljøstyrelsen skal derfor nu i gang med at gennemføre de nødvendige vurderinger efter habitatreglerne. Til det formål gennemfører Miljøstyrelsen parallelt med gennemgangen af havbrugssagerne et EU-udbud af en rammeaftale om habitatkonsekvensvurderinger på havbrugsområdet. Det skal sikre, at den rette ekspertise er til rådighed for Miljøstyrelsen i forhold til de konsekvensvurderinger, der bliver aktuelle i forbindelse med  nye placeringstilladelser.

Miljøstyrelsen forventer i løbet af den næste måned at afslutte gennemgangen af de resterende sager, så selve lovliggørelsesprocesserne kan sættes i gang, hvor det er nødvendigt.