Krav om autorisation ved køb af pesticider træder i kraft 1. juli

20-05-2020
Pesticider

Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende professionelle pesticider, hvis man har en autorisation i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler - MAB. Det kræver sprøjtecertifikat og evt. opfølgningskurser for at få en autorisation. Kan du ikke komme på opfølgningskursus grundet COVID-19, forlænger Miljøstyrelsen gyldigheden af din uddannelse og din autorisation.

For at forhandlere af pesticider må sælge pesticider godkendt til professionel brug efter den 1. juli 2020, skal de kontrollere, om deres kunder er autoriseret i MAB, eller om kunderne har mindst én medarbejder, der har en relevant MAB-autorisation.

Grovvareforhandlere og andre kan nemt tjekke, om de må sælge pesticider til de enkelte kunder. Dette gøres lettest ved, at forhandlerne opsætter en automatik, hvor de fx en gang i døgnet tjekker, om deres kunders CVR-nummer er registreret i MAB. Her tjekkes det automatisk, om der er knyttet mindst én autoriseret medarbejder til kundernes CVR-nummer. Dette tjek kræver, at sprøjteførerne har et gyldigt sprøjtecertifikat og har autoriseret sig i MAB, men også at sprøjteføreren knytter sin autorisation til sin egen eller sin arbejdsgivers CVR-nummer. Det skal gøres i MAB og bør ske nu eller senest 1. juli.

Hvis ikke du har knyttet dit autorisationsnummer til et CVR-nummer, kan du ved køb af pesticider nøjes med at oplyse dit autorisationsnummer. Forhandleren vil sikkert foretrække, at du har knyttet din autorisation til din virksomheds eller arbejdsgivers CVR-nummer. Er det ikke tilfældet, skal forhandleren kontrollere dit autorisationsnummer.

Nedenfor kan du finde flere oplysninger via links til informationer rettet til forskellige typer forhandlere og brugere af pesticider.

Miljøstyrelsen har oplysninger om emnet på vores hjemmeside, og vi har lavet lister med en række typiske spørgsmål og svar, som også vil uddybe de punkter, der er nævnt nedenfor.

Typiske spørgsmål og svar til forhandlere af pesticider kan læses.

Typiske spørgsmål og svar til brugere af pesticider kan læses.

Er du forhandler af pesticider godkendt til professionelle brugere

 • Du kan let tjekke dine kunders autorisationer, hvis du etablerer forbindelse til den webservice, der kan kontrollere dine kunders autorisationer automatisk. Ønsker du at bruge denne webservice, kan du på siden Sprøjtemidler til professionel brug få mere hjælp. Har du spørgsmål til webservicen, kan du tilmelde dig et af tre skype-møder som Miljøstyrelsen afholder om emnet den 27. og 29. maj samt 3. juni. Læs mere om mødern her.       
 • Som forhandler er din virksomhed som hidtil forpligtet til at have medarbejdere ansat, der har en S1-autorisation, og som kan kontaktes for råd og vejledning til kunderne. Læs mere om krav om uddannelse og autorisation.  

Er du forhandler af pesticider godkendt til ikke-professionelle brugere

 • Sælger din virksomhed kun pesticider godkendt til ikke-professionelle brugere, gælder MAB-autorisationskrav vedr. salg af pesticider ikke for din virksomhed, og du skal ikke foretage dig noget nyt pr. 1. juli i forbindelse med salget af pesticider. Du skal dog være opmærksom på, at en række pesticider, der er godkendt til ikke-professionelle brugere, ikke længere kan sælges efter 1. juli. Det gælder særligt en række koncentrerede pesticider baseret på glyphosat, som hidtil har skullet opbevares bag lås og slå. Efter 1. juli er der kun godkendt pesticider til ikke-professionelle brugere, der må forhandles via selvbetjening. Det kan du læse mere om på Tips til at bruge pesticider korrekter.
 • Virksomheden er som hidtil forpligtet til at have medarbejdere ansat, der har en forhandleruddannelse og en tilhørende F1-autorisation i MAB. Da der i en periode har været manglende udbudte forhandlerkurser og opfølgningskurser, forlænger Miljøstyrelsen tidligere udstedte F1-autorisationer frem til 31. december 2020. Alle med F1-autorisation har modtaget en meddelelse om denne forlængelse via e-post. Miljøstyrelsen vil i løbet af efteråret meddele branchen om nye halvdags e-læringsbaserede uddannelser rettet mod forhandlere af pesticider til ikke-professionelle brugere, som skal erhverves inden 1. januar 2021, og som vil erstatte hidtidige forhandleruddannelser.

Skal du købe og anvende pesticider godkendt til professionelle brugere, så læs mere her:

 • Har du en autorisation (S1), men er i tvivl om, hvorvidt du allerede har knyttet din autorisation til et CVR-nummer. Så kan du på siden forhandlere af pesticider læse, hvordan du nemt tjekker det. Viser det sig, at du ikke har foretaget tilknytningen, kan du også via linket få information om, hvordan du får knyttet din autorisation til et CVR-nummer. På grund af GDPR-reglerne skal virksomheden, som du knytter din autorisation til, forud for din tilknytning registrere sig i MAB og efterfølgende acceptere tilknytningen. Læs mere på siden ofte stillede spørgsmål - brugere af sprøjtemidlerer om processen for tilknytning af CVR-nummer. Vær også opmærksom på, at du ikke må være tilknyttet en tidligere arbejdsgivers CVR-nummer. Så husk at opdatere tilknytningen ved jobskifte.
 • Har du ikke en autorisation i MAB, men har et gyldigt uddannelsesbevis eller sprøjtecertifikat samt har gennemført et opfølgningskursus inden for de seneste 4 år. Så bør du autorisere dig i MAB senest 1. juli 2020. Du kan på siden få din autorisation læse mere om, hvordan du gør. Du bør i den forbindelse knytte din autorisation til et CVR-nummer, som forklaret ovenfor.
 • Har du ikke tidligere haft en autorisation i MAB men har et sprøjtecertifikat eller opfølgningskursus, der er lidt mere end 4 år gammelt, så kan du på siden ofte stillede spørgsmål - brugere af sprøjtemidler læse mere om dine muligheder. Her vil du finde oplysninger om Miljøstyrelsens dispensation og forlængelse af uddannelsesbevisers gyldighed, fordi der i øjeblikket ikke udbydes opfølgningskurser grundet COVID-19. Miljøstyrelsen dispenserer fra reglerne og forlænger gyldigheden af bl.a. sprøjtecertifikater og opfølgningskurser frem til 31. december 2020 for de certifikater, der i september 2019 var 4 år gamle. Der er tale om certifikater, der er erhvervet i september 2015 eller senere. Med et sådant certifikat kan du nu blive omfattet af en dispensation, og du bør autorisere dig i MAB inden 1. juli. Dermed får du mulighed for at udsætte deltagelse i opfølgningskurser til efteråret 2020.
 • Har du allerede tidligere autoriseret dig i MAB, men din autorisation er udløbet for nylig eller udløber i nær fremtid? Og har du oplevet eller forventer du, at du ikke kan deltage i et opfølgningskursus pga. manglende udbudte kurser foranlediget af COVID-19? Så har Miljøstyrelsen automatisk forlænget din autorisation, så du fortsat kan købe og anvende pesticider efter 1. juli. Du har i så fald allerede modtaget en ny forlænget autorisation i din e-boks. En autorisation der er gyldig frem til 31. december 2020.
 • Har du et hånd- og rygsprøjtecertifikat og evt. en S2-autorisation i MAB, gælder de samme regler som for S1-autorisationer beskrevet ovenfor med krav om autorisation pr. 1. juli 2020. Også for disse certifikater og autorisationer har Miljøstyrelsen forlænget gyldigheden frem til 31. december 2020 grundet COVID-19.
 • Har du en S3-autorisation, der giver mulighed for at købe og anvende pesticider til bejdsning, kan du læse mere på siderne s3-autorisation - anvendelse af bejdsningsmidlerer og ofte stillede spørgsmål - brugere af sprøjtemidler.
 • Har du aldrig erhvervet hverken et uddannelsescertifikat eller en autorisation, og kan du ikke få adgang til deltagelse i et relevant kursus til at opnå sprøjtecertifikat,  hånd- og rygsprøjtecertifikat eller forhandlercertifikat, da kan du kontakte Miljøstyrelsen på: Obfuscated Email

Baggrund:

Reglerne om uddannelse for at bruge pesticider har været gældende i Danmark siden 1991. Reglerne er blevet ændret flere gange siden, og i juli 2016 blev der indført en autorisationsordning. Det skyldtes krav i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Rammedirektivets krav er, at pesticider godkendt til professionel anvendelse kun må sælges til personer, der er i besiddelse af et certifikat og et krav om, at sådanne certifikater skal kunne frakendes. Bekendtgørelsen blev herefter kaldt autorisationsbekendtgørelsen.

Der blev desuden i 2016 indført et IT-system: Miljøstyrelsen autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler (MAB). 

Sprøjteførerne har siden haft 4 år til at blive autoriseret i systemet og erhverve fx en S1-autorisation, hvor sprøjteførere løbende har kunnet erhverve en autorisation efterhånden, som de skulle på røjtecertifikat opfølgningskursus.

Med IT-systemet MAB er det muligt for forhandlere af pesticider at kontrollere, at kunderne har en autorisation ved at slå oplysningerne op i systemet. Dermed undgår man, at sprøjteførere, der ønsker at købe pesticider, skal fremvise et sprøjtecertifikat i forbindelse med hvert køb af pesticider. IT-systemet gør det også muligt for andre medarbejdere i en virksomhed end sprøjteføreren at bestille, købe og få udleveret pesticiderne.

Der er til dato registreret ca. 12.000 S1-autorisationer og 1.700 S2-autorisationer i MAB. Langt fra alle disse sprøjteførere har tilknyttet deres autorisation til CVR-nummer.

 

Auto-risation

Certifikat og uddannelse

S1

Erhverves på baggrund af sprøjtecertifikat uddannelse og opfølgningskursus hvert 4. år

S2

Erhverves på baggrund af hånd- og rygsprøjtecertifikatkursus

S3

Erhverves på baggrund af erfaring og kompetencer indenfor bejdsning og fremadrettet via e-læringskursus

F1

Erhverves på baggrund af forhandlercertifikat-kursus for pesticider til ikke-professionelle brugere