Har du kommentarer til, hvordan implementeringen af PRTR-protokollen er forløbet?

25-05-2020
Industri Luft

Danmark skal igen rapportere til FN om, hvordan vi har implementeret PRTR-protokollen
i Danmark.

PRTR-protokollen omfatter krav til et "PRTR-register". PRTR står for Pollutant Release and Transfer Register og er et register for udledninger til luft og vand samt oplysninger om affaldsmængder fra visse større industrier, husdyrbrug, renseanlæg m.m.

Danmark, og de øvrige EU-lande, opfylder forpligtigelserne vedrørende PRTR-registeret i protokollen ved at indberette til det fælles europæiske E-PRTR register. Registeret omfatter udledninger af 91 oplistede stoffer og affald fra ca. 28.000 virksomheder i Europa. Det er kun udledninger over visse tærskelværdier, som skal indberettes.

PRTR-data i Danmark

I Danmark har en række virksomheder i mange år været omfattet af et krav om at afrapportere oplysninger om bl.a. udledninger af forureninger i røg, spildevand m.m. Alle PRTR-data bliver offentliggjort på Danmarks egen PRTR-hjemmeside. På den danske PRTR side er det tillige muligt at se de gamle ”grønne regnskaber”, som blev udfaset af lovgivningen i 2015.

Offentlighedens adgang til miljøoplysninge

PRTR-protokollen er udsprunget af Århus-konventionen, som omhandler offentlighedens mulighed for indsigt i miljøforhold, herunder at kunne få oplysning om udledningen af forurening fra større virksomheder.

Input til Danmarks rapportering

Miljøstyrelsen vil opfordre borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.m., til at komme med ideer og forslag til rapporten over den danske implementering i perioden 2015-2019. Vi modtager gerne ideer og forslag – sendes til Obfuscated Email – inden d. 1. august 2020.

Kontakt:

  • Thea Skafte Böttcher, Obfuscated Email, tlf. +45 21 77 23 92.
  • Hans Erling Jensen, Obfuscated Email, tlf. +45 41 96 94 97.