Den årlige rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er klar

20-05-2020

I alt er der i perioden juli 2016 til juni 2018 undersøgt seks pesticider og 25 nedbrydningsprodukter. 22 af stofferne er slet ikke fundet i grundvandet efter sprøjtning, mens ni stoffer er detekteret i grundvandsprøver, hvoraf ét overskred kravværdien.

Det er nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol fra azol-svampemidler, der er fundet i variabel grad i grundvand under test-markerne i pesticidvarslingssystemet.

I den nye VAP-rapport viser resultaterne for første gang en mulig sammenhæng mellem anvendelse af azoler på marken og fund af 1,2,4-triazol i grundvandet. Særligt tydeligt ses dette for marken Silstrup. Her er der nemlig ingen målbare baggrundskoncentrationer, så fundene af 1,2,4-triazol her er en tydelig respons på anvendelsen af azol-bejdset såsæd og/eller sprøjtning med azol-svampemidler. For Silstrup er der i 3 tilfælde gjort fund af 1,2,4-triazol over kravværdien for drikkevand på 0,1 mikrogram pr. liter. Der var på marken sprøjtet med et middel indeholdende aktivstoffet propiconazol, som fra marts 2020 er forbudt at anvende i Danmark. De 3 fund over kravværdien på Silstrup finder sted i målinger umiddelbart efter regnfald, som skaber en kortvarig spidsbelastning. Da der ikke har været nedsivning af regnvand gennem den forudgående sommer, kan det ikke afgøres, om det er den bejdsede såsæd, sprøjtningen eller begge dele, der har medført nedsivningen af 1,2,4-triazol til det nydannede grundvand. Efterfølgende målinger viser et hurtigt fald i koncentrationen af 1,2,4-triazol og således målinger af 1,2,4-triazol, der ligger under kravværdien. På marken Lund er der gjort et enkelt fund af 1,2,4-triazol over kravværdien.

På fire af de seks marker er kravværdien overskredet i nogle af målingerne. Det har i tidligere VAP-rapporter ikke været afklaret, hvor stor en andel af udvaskningen af 1,2,4-triazol, der kan relateres direkte til de aktuelle sprøjtninger på markerne. Det skyldes, at der for 1,2,4-triazol har været relativt høje baggrundskoncentrationer af stoffet på markerne allerede inden testsprøjtningen. Det relativt høje baggrundsniveau kan skyldes, at azol-midler har været anvendt gentagne gange på alle VAP-markerne siden VAP startede i 1999 og højst sandsynligt også på nabomarkerne. Resultaterne tyder på, at der kan findes en pulje af azoler bundet i pløjelaget, som langsomt frigives og nedbrydes til 1,2,4-triazol.

Problematikken omkring de høje baggrundsværdier af 1,2,4-triazol på VAP-markerne undersøges i øjeblikket nærmere i et forskningsprojekt, hvor GEUS har fået midler fra Bekæmpelsesmiddel-forskningsprogrammet, hvor det bl.a. undersøges i hvilket omfang, der sker en udvaskning af 1,2,4-triazol fra azol-bejdset såsæd.

Baseret på det nuværende samlede vidensgrundlag vurderer Miljøstyrelsen, at den godkendte anvendelse af de testede midler ikke fører til uacceptabel udvaskning til grundvand, hvis de fastsatte begrænsninger overholdes. Vidensgrundlaget udbygges fortsat ved yderligere test af azol-midler i VAP.

VAP rapport kan læses her

For yderligere information kontakt venligst: 

Kontorchef Maria Sommer Holtze på 22 35 14 58.