360 grader rundt om naturen

12-05-2020
Natur NOVANA Vandmiljø

I en ny serie videoer kommer man med, når Miljøstyrelsen overvåger naturen til lands til vands og i luften.

Biolog studerer vandløbets tilstand. Foto fra videoen om overvågningen af vandløbene.

12 nye videoer viser, hvordan Miljøstyrelsen hvert år indsamler tusindvis af oplysninger om naturen og vandmiljøet.

Videoerne tager seeren med til et bredt udsnit af overvågningen. Man er med, når biologer og miljøteknikere måler næringsstoffer i markernes drænvand, når arter på overdrev tælles, og der holdes øje med ålegræssets udbredelse i fjordene. Og meget, meget mere.

""

Videoerne har mange flotte optagelser af naturen. 

De tusindvis af indsamlede oplysninger bruges til at beskrive naturens tilstand og dokumentere, hvordan naturen udvikler sig. Oplysningerne bruges også til at vurdere, om sjældne planter og dyr har brug for ekstra beskyttelse. Endelig danner oplysningerne grundlag for indberetning til EU om beskyttede naturtyper.

Videoer er både henvendt til lægfolk med interessere for naturen, til fagfolk i kommuner og til undervisningsverden, hvor de vil kunne anvendes i naturfag både i grundskolen og på senere klassetrin.

Se de 12 film om overvågning her:

Hav og fjord

Vandkemi og iltsvind

Hav og fjord

Ålegræs og tang

Bundlevende dyr

Søer

Overvågning af planter i søer

Vandkemi i søer 

Vandløb

Smådyr og fysiske forhold

Vandløbenes fisk

Vandløbens vegetation

Stoftransport og landovervågning

Udvaskning fra dyrkede arealer

Overvågning af spildevand

Terrestriske naturtyper og arter

Lysåbne naturtyper

Fugle - kystterner

 

Arter - Hedepletvinge

 

 

 

 

 

 

 

Miljøstyrelsens overvågning af natur og miljø er en del af det såkaldte NOVANA-program.

Læs mere om NOVANA

""
Havbund med muslinger som følges i overvågningen af hav og fjord.