Stort potentiale for øget energi- og ressourceudnyttelse i den danske vandsektor

15-06-2020
Vand i hverdagen

I en ny rapport samles erfaringer og udfordringer vedrørende øget energi- og ressourceudnyttelse fra en række danske renseanlæg. Rapporten er baseret på besøg på otte anlæg og fortæller, at mulighederne for skærpet udnyttelse er mange, men at der samtidig eksisterer en række barrierer, herunder anlæggenes kapacitet og udformning.

Rapporten er udarbejdet af Niras og Vandcenter Syd og er et led i partnerskabet til fremme af ressourceudnyttelse i vandsektoren. Den præsenterer de deltagende parters praksis, holdninger og konklusioner som et inspirationskatalog for renseanlæg, der ønsker at højne energi- og ressourceudnyttelsen. Rapporten er et bidrag til branchen og beslutningstagere vedrørende vilkår for ressourceudnyttelse i vandsektoren.

Ifølge Miljøstyrelsens performancebenchmarking var den samlede egenforsyningsgrad i 2018 for danske spildevandsselskaber 68 %, dvs. selskaberne tilsammen producerede 2/3 af den mængde energi, de forbrugte på at transportere og rense spildevandet. Nogle spildevandsselskaber, herunder BIOFOS, Aalborg Forsyning, Vandcenter Syd, Kalundborg Forsyning, Vejle Spildevand og Aarhus Vand er sågar oppe på at producere mere energi, end de anvender på transport og rensning, og selskaberne har derfor et negativt nettoenergiforbrug.

Potentialet for energi- og ressourceudnyttelse i vandsektoren er dog fortsat stort.

Forslagene til skærpet udnyttelse, der er blevet drøftet under besøgene, inkluderer optimeringsmuligheder af nyt og eksisterende udstyr, herunder gasmotorer og rådnetanke, men også optimeringsmuligheder i den samlede slambehandling er diskuteret, samt energioptimering af blæsere og beluftning.

Herudover berører rapporten drifts- og rammevilkår samt regulering, der i en vis udstrækning influerer muligheden for øget udnyttelse af ressourcerne. Geografi og uklarhed om fremtidig anlægsstruktur, herunder potentiel centralisering af anlæg, bliver bl.a. fremhævet som elementer, der begrænser incitamentet til ressourceudnyttelse. Økonomiske effektiviseringskrav samt reguleringsmæssige forhold omkring f.eks. mulighederne for at udnytte varmen fra renseanlæggene, indtægtsrammer i forhold til energiproduktion samt mulighederne for biogasproduktion er ligeledes vilkår, der bl.a. fremhæves i rapporten.

Læs rapporten fra besøg på otte anlæg

Læs mere om Miljøstyrelsens performance benchmarking

Rapporten er en del af ’Partnerskab til fremme af ressourceudnyttelse i vandsektoren’ og skal bidrage til et mere fyldestgørende billede af potentialer og barrierer for en øget ressourceudnyttelse. Partnerskabet har tidligere udmundet i bl.a. en rapport om potentialerne for øget fosforudnyttelse fra spildevandsslam.