Nyt katalog med virkemidler, der kan medvirke til mindre fosfor i vandmiljøet

22-06-2020
Vandmiljø

Et nyt katalog over fosforvirkemidler viser, hvilke indsatser der kan mindske tab af fosfor til vandmiljøet

Aarhus Universitet har offentliggjort et nyt katalog over virkemidler, der kan reducere tab af fosfor til vandmiljøet. I kataloget er alene samlet virkemidler, der kan målrettes det diffuse tab og ikke tab fra spildevand og punktkilder. For første gang er fosforvirkemidlerne samlet i et særskilt katalog, som kan danne grundlag for en mere målrettet fosforindsats i de kommende vandområdeplaner for perioden 2021-2027. Kataloget er udarbejdet af Aarhus Universitet med bidrag fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Fosfor er nødvendigt for, at planter kan gro. Det er dog ikke alt det fosfor, der tilføres markerne i form af husdyrgødning eller kunstgødning, der bruges af markens planter. Overskydende fosfor kan løbe ud i vandløb, søer eller kystvandene. Hvis der kommer for meget fosfor ud, kan det medføre algevækst, der kan give dårlige vilkår for vandmiljøets dyr og planter.

I det nye virkemiddelkatalog er samlet viden om forskellige fosforvirkemidler, som kan målrettes områder, hvor der er risiko for fosfortab. Kataloget indeholder endvidere forslag til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af kvælstofvådområder, hvor midlertidig frigørelse af fosfor og dermed øget risiko for fosfortab kan være en barriere for at gennemføre projekterne. De samme afværgeforanstaltninger forventes i stort omfang at kunne anvendes i forbindelse med lavbundsprojekter, hvor afvandingen ændres, og der tilsvarende er risiko for fosfortab. Kataloget indeholder endvidere en række sørestaureringsvirkemidler, der potentielt kan hjælpe med at forbedre den økologiske tilstand i søerne.

Effekten af de enkelte fosforvirkemidler er angivet i procent, da effekten i praksis afhænger af, hvor meget fosfor der tabes og ikke mindst, hvordan den tabes. Fosfor adskiller sig fra kvælstof ved, at det tabes på flere måder via forskellige tabsveje, som f.eks. via overfladeerosion og udvaskning gennem jordens makroporer. Det er derfor vigtigt at vælge virkemidler ud fra viden om tabsvej, og samtidig målrette virkemidlerne til områder, hvor risikoen for tab af fosfor er størst samtidig med, at man kan tage hensyn til prisen for de enkelte virkemidler. Kataloget skal derfor ses i sammenhæng med den kommende kortlægning af landet i risikoklasser i forhold til fosfortab.

Der er endvidere med projektet lagt vægt på at få belyst de positive synergieffekter ved fosforvirkemidlerne i forhold til for eksempel at begrænse kvælstoftabet.

Projektet har været fulgt af en faglig følgegruppe, i form af det eksisterende Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering, som er et forpligtende samarbejde om udvikling af nye virkemidler på tværs af forskningsinstitutioner, grønne organisationer, konsulentvirksomheder og erhvervet. Den faglige følgegruppe har blandt andet været inddraget på halvårlige statusmøder og haft mulighed for at afgive faglige bemærkninger til rapportudkast. Partnerskabet har ligeledes været inddraget i afgrænsningen af de virkemidler, der indgår i kataloget.

Det nye katalog vil – sammen med det for nyligt offentliggjorte katalog over marine virkemidler og det kommende, opdaterede katalog over kvælstofvirkemidler – indgå i det videre arbejde i Miljø- og Fødevareministeriet med fastlæggelse af indsatsprogram for de kommende vandområdeplaner.

Læs rapporten her