Nyhedsbrev juni 2020 om BREF-arbejdet

24-06-2020
BREF Industri

Dette nyhedsbrev giver en status for Danmarks styrkede indsats for både at sikre en høj grad af
miljøbeskyttelse i hele EU og fremme ensartede konkurrencevilkår for dansk industri.

Dette nyhedsbrev indeholder:

Nyt fra BREF-processen:

  • BREF SA: Status for dataindsamling
  • BREF SF: Smedevirksomheder indgår nu også i BREFarbejdet
  • BREF STS og WPC: BREF for STS og WPC vedtaget
  • BREF WGC: EU vurderer at arbejdet med WGC BREF (luftrensning i den kemiske industri) forsinkes
  • BREF CER: Ny rapport om BAT for den keramiske industri
  • FMP BREF: En status

BREF-dagen 2020: Sæt kryds i kalenderen d. 3 november 2020

Nyhedsbrevet er offentliggjort på vores hjemmeside.

Status for dataindsamling for BREF SA; Slagterier og animalske biprodukter

Dataindsamlingen til BREF for slagterier og animalske biprodukter havde været i gang i ca. 3 uger, da coronakrisen ramte Danmark og enten sendte folk hjem eller på hjemmearbejde den 12. marts 2020. 

Fristen for indsendelse af data var fastlagt til 30. april, men EIPPCB erkendte hurtigt, at corona-situationen på europæisk plan kunne udgøre et generelt problem i forhold til indsamling af data.

EIPPCB forlængede derfor muligheden for indsendelse af data til udgangen af maj måned, i tilfældet af at de enkelte medlemslande havde behov for at give en længere frist.

Der er 10 danske virksomheder, der pt. har meldt sig til dataindsamlingen. Pr. 1. juni var status, at der er indsendt data for fem af disse virksomheder, mens de resterende fortsat kæmper med eftervirkninger af hjemsendelse og andre forsinkelser på grund af coronakrisen. EIPPCB har vist sig ret fleksible i denne sammenhæng, således at vi får lov at indsende data alligevel. På europæisk plan ses det også, at der stadig mangler en del data. Vi regner med, at der er indberettet data for alle danske referenceanlæg senest 1. juli 2020.

Flere oplysninger hos Tanja Smetana (Obfuscated Email) tlf. 72 54 44 42 .

Smedevirksomheder indgår nu også i arbejdet med BREF SF

Der har været afholdt Kick-of-meeting (KoM) den 17-20. september 2019 i Sevilla. På mødet blev EU's Joint Research Centers udkast til skabelon for BREF-arbejdet gennemgået, og de forskellige kapitler i BREFen blev diskuteret. Vigtigste beslutning blev, at man nu aktivt vil involvere smedevirksomheder i BREFen. Tidligere har det kun været støberierne, der har været involveret, men indberetningen op til KoM har givet anledning til, at JRC foreslår at BREFen nu udvides. Der er derfor udarbejdet skema til dataindsamling for både smedevirksomheder og støberier.

Efter KoM i 2019 har der været afholdt endnu et møde i Sevilla i slutningen af januar 2020, hvor kommentarer til skemaerne for dataindsamlingen blev gennemgået. MST deltog ikke i denne workshop. Efter workshoppen har der været yderligere en ”call in” ift. kommentarer til dataindsamlingen, og her har MST bidraget med kommentarer. Dataindsamlingen blev igangsat den 24. april 2020, men er blevet forsinket ca. 2 måneder pga. COVID-19. Fra dansk side deltager to virksomheder i dataindsamlingen, Valdemar Birn A/S i Holstebro og MAT Dania A/S i Aars. 

For flere oplysninger kontakt Søren Andersen (Obfuscated Email), mobil 91 33 47 92, eller Henrik Bechmann Nielsen (Obfuscated Email), mobil 22 46 85 34.

BREF dokument for STS og WPC vedtaget på mødet i Artikel 75-forum

Som følge af COVID-19 situationen blev Art75-mødet om BREF for STS (Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler) og WPC (Imprægnering af træ og træprodukter med kemikalier) afholdt som en skriftlig procedure i april 2020. Der var en meget positiv holdning til udkastet til BAT-konklusioner, som blev vedtaget med stort flertal. Derefter er udkastet sendt til godkendelse i Kommissionen. BAT-konklusionerne er nu ved at blive oversat til de europæiske sprog (herunder dansk), og det forventes, at de vil blive offentliggjort efter sommerferien. Herefter har myndigheder og virksomheder fire år til at implementere dem i miljøgodkendelserne og på virksomheden. 

BAT-konklusionerne medfører generelt skærpede miljøkrav i forhold til IE-direktivet; herunder strengere krav til udledning af VOC, øgede moniteringskrav og krav om miljøledelse. Miljøstyrelsen takker partnerskabet for arbejdsindsatsen og det konstruktive samarbejde omkring revisionen af BAT-konklusionerne.

Kontaktperson: Marianne Ripka (Obfuscated Email), mobil 72544437.

Arbejdet med WGC BREF (luftrensning i den kemiske industri) bliver forsinket

Den 3. februar 2020 blev der afholdt partnerskabsmøde om 1. draft hos Miljøstyrelsen i Odense. På mødet blev EIPPCB´s foreslåede BATkonklusioner (BAT-AELs) drøftet. 

Efterfølgende sendte Miljøstyrelsen kommentarer til EIPPCB i Sevilla. EIPPCB kontoret har i slutningen af maj 2020 oplyst, at der arbejdes på de modtagne kommentarer.

EIPPCB arbejder bl.a. på at formulere definitioner på ”mass flow threshold” for BAT-AELs samt for batch processer og rigtig meget andet. 

EIPPCB kontoret i Sevilla har oplyst, at på grund af corona-krisen må arbejdet med BREF for WGC forventes forsinket. Et planlagt arbejdsmøde i Sevilla i juni 2020 om vurdering af data er foreløbig udskudt til september, og må eventuelt afvikles via video, hvis corona-krisen fortsætter.

Det afsluttende TWG møde, som var planlagt til fjerde kvartal i 2020, vil sandsynligvis blive udskudt til første kvartal i 2021.

Kontaktpersoner: Ruth Krogsgaard Sørensen (Obfuscated Email) tlf.: 25 47 30 08 og Hans Erling Jensen (Obfuscated Email) tlf.: 41 96 94 97

Ny rapport om BAT for den keramiske industri del af opstartsarbejdet for CER BREF

Nordisk Ministerråd udgav i foråret 2019 en ny rapport om BAT for den keramiske industri. Rapporten beskriver fremstillingen af keramiske produkter i de nordiske lande, miljøpåvirkninger, BAT-muligheder og mulige opnåelige
effekter ved anvendelse af de nævnte teknikker.

Resultaterne indgår nu som nordisk input til EU's revision af BAT-konklusioner for keramikindustrien i henhold til direktivet om industrielle emissioner. Rapporten omfatter også de nordiske anlæg, der ligger under IED-kapacitetsgrænsen med en miljøgodkendelse. Rapporten kan læses eller downlaodes på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

Kick-off-mødet i Sevilla skulle have været afholdt i 2. kvartal 2020, men er udskudt til senere pga. virussituationen. Første partnerskabsmøde er afholdt med god opbakning fra industrien. 

Flere oplysninger hos Tina Schmidt (Obfuscated Email), mobil 22 46 20 71 eller Nils Nordholm (Obfuscated Email), mobil 21 43 52 27.

Kort status på FMP BREF (forarbejdning af jernmetaller)

Processen med FMP BREF har været ramt af corona-krisen, og det planlagte endelige TWG- møde i start april 2020 blev udsat. Nu i juni er der planer om at forsøge at gennemføre et fysisk final TWG-møde i Sevilla den 5-9. oktober 2020, men der pågår stadig diskussion om, hvornår den endelige beslutning foretages. Den endelige beslutning bliver formodentlig først taget i august. 

Flere oplysninger hos Henrik Bechmann Nielsen ( Obfuscated Email), mobil 22 46 85 34 .