Ny husdyrgødnings-bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2020

19-06-2020
Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet har udstedt en ny husdyrgødningsbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. august 2020. Med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse præciseres det bl.a., at gødning fra andre dyr end fugle og pattedyr følger husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om affald.

Udkastet til ny husdyrgødningsbekendtgørelse har været i offentlig høring i perioden 2. april – 7. maj 2o20. På baggrund af indkomne bemærkninger er det præciseret i bekendtgørelsen, at gødning fra dyrearter tilhørende andre dyreklasser end fugle (aves) og pattedyr (mammalia) reguleres som affald i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Husdyrgødning er således gødning, der stammer fra fugle og pattedyr, det vil sige de dyr, der er omfattet af husdyrbrugloven. Fækalier fra f.eks. insekter og snegle, der anvendes til gødningsformål, følger husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for affald. Med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse sker der desuden på en række punkter ændringer i reguleringen som foreslået af Miljø- og Fødevareministeriet i høringen. 

  • Der indføres forbud mod udbringning af husdyrgødning på en sådan måde og på sådanne arealer, at der er risiko for afstrømning til vandforsyningsanlæg.
  • Lukkeperioderne i væksthuse ophæves, så det bliver tilladt at udbringe gødning hele året.
  • Det bliver tilladt at udbringe 90 kg fosfor pr. hektar fra bioaske i skove pr. tildeling, når der ikke er udbragt bioaske de 5 forudgående år.
  • Markforsøg kan udføres uden en dispensation fra Miljøstyrelsen, hvis de lever op til nogle fastsatte kriterier.
  • Det tydeliggøres, at definitionen af biogasanlæg ikke begrænser de stoffer, produkter og materialer, der kan tilføres et biogasanlæg.

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, der gælder fra den 1. august 2020, kan ses på retsinformation.

De indkomne høringssvar, ministeriets høringsnotat med bemærkninger til høringssvarene samt screeningsafgørelse og klagevejledning hertil er tilgængeligt på høringsportalen sammen med det bekendtgørelsesudkast og høringsbrev, der har været i offentlig høring.