Ny aftale: Universitet skal udvikle nye metoder til at opdage kemikalier i vandmiljøet

22-06-2020
Vand i hverdagen Vandmiljø NOVANA

Forskningsprojekt skal kvalitetssikre analysemetodologien non target screening, så den kan bruges i overvågningen af vandmiljøet.

Miljøstyrelsen har indgået en kontrakt med Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, om et nyt projekt: Udvikling og kvalitetssikring af Non Target Screening metodologien til brug i overvågningen af miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i vandmiljøet.

Med traditionelle analysemetoder skal man på forhånd vide præcist, hvilke stoffer man leder efter. De nye såkaldte ”Non target screening”-metoder handler om, at man også ser det, som man ikke umiddelbart leder efter. Det nye analyseprincip har vakt øget interesse i sammenhæng med det stigende antal industrielle kemikalier, der findes i miljøet, og et øget fokus på vurdering af miljøets tilstand.

Non target screening er endnu fremtidsmusik i overvågning af vandmiljøet. I dag anvender Miljøstyrelsen i stedet målrettet analyse og får kun resultater for de stoffer, som analysen er målrettet mod. Med den målrettede strategi kan sikres en høj kvalitet af resultaterne, men der er risiko for, at tilstedeværelsen af andre MFS overses. Kort sagt, - vi finder kun det, vi leder efter.

En rivende udvikling indenfor analysekemiske instrumenter og analytiske hardware- og software-værktøjer de seneste år har gjort det muligt at anvende non target screening. Non target screening er ikke blot én metode, men en overordnet betegnelse for et analyseprincip baseret på højt opløseligt massespektrometri.

Projektet kan ses som en umiddelbar fortsættelse af et tidligere projekt – HITLIST, som var finansieret under Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning. Hvor HITLIST afprøvede non target screeningmetoder på forskellige vandprøver fra vandmiljøet, er det nye projekt fokuseret på kvalitetssikring.

Det nye projekt skal understøtte videreudvikling og kvalitetssikring af non target screening metodologien, så den kan anvendes inden for to til tre år i forbindelse med overvågning af miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet, siger Helle Rüsz Hansen, projektleder i Miljøstyrelsen.

Projektet forløber over de næste 8 måneder og afsluttes med udgangen af 2020. Projektet finansieres af Miljø- og Fødevareministeriet.

Fakta: Non target screening vs. målrettet analyse. Non target screeningsmetoderne har alle 3 trin til fælles: 1) adskillelse af de kemiske stoffer i en prøve på en kromatografisk kolonne 2) massespektrometrisk screening af prøven for kemiske stoffer i et bredt massespektre og 3) stofidentifikation ved dataanalyse. 

Non target screening har undergået en stor udvikling de seneste år, og har ofte været anvendt i forskningssammenhæng. Potentialet er også stort i forhold til myndighedsregulering og i overvågningssammenhæng. Selvom non target screening ikke giver præcise tal for stofkoncentrationer, kan data i overvågningssammenhæng bruges til at træffe kvalificerede beslutninger om, hvilke MFS der efterfølgende er behov for at kvantificere i en målrettet analyse.

Før non target screening kan implementeres i overvågningen, er det dog vigtigt at afdække, om alle kemiske stofgrupper er inkluderet i metodologien og på et tilstrækkeligt kvalitetsniveau, således at vigtige stoffer ikke overses. Det er præcist det, som det nu igangsatte projektet med AU omhandler.

Udover deltagelse i det nye projekt omkring non target screening, deltager Miljøstyrelsen også i et andet projekt, der anvender non target screening på spildevandsområdet. Projektet VANDALF, ledet af Københavns Universitet, omhandler Linking of Chemical and Toxicological Fingerprints: A new method to prioritize monitoring and regulation of pollutants in water. Projektet finansieres af Innovations Fund Denmark og blev igangsat sidst i 2019 og forløber til udgangen af 2023. VANDALF

Miljøstyrelsen vil i forbindelse med dette projekt være værter for afholdelse af en workshop i 2020, der omhandler udfordringerne med brug af non target screening/toksikologisk endpoint test i lovgivningsmæssige sammenhæng (forventeligt 7. september 2020).