Tredje generation Natura 2000-basisanalyser og kortlægningsdata

11-06-2020
Natur NOVANA

Nu kommer Natura 2000-basisanalyserne for perioden 2022-2027 samt kortlægningsdata, der ligger til grund for basisanalyserne.

 

Miljøstyrelsen har udarbejdet basisanalyser for den kommende planperiode 2022-2027. Der er udarbejdet en basisanalyse for hver af de 257 Natura 2000-områder. Basisanalyserne med tilhørende kortgrundlag offentliggøres d. 11. juni 2020.


Basisanalyserne for hvert enkelt Natura 2000-område indeholder:

  • Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som området er udpeget for at beskytte
  • Vurdering af naturtilstanden og en foreløbig vurdering af konkrete trusler
  • En oversigt over gennemførte indsatser i området
  • Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden.

Se basisanalyserne på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan du også læse det faglige notat, som sammenfatter basisanalyserne.

Faktuelle bemærkninger til basisanalyserne kan indsendes til Miljøstyrelsen, og modtages de inden d. 16. september 2020, vil de kunne indgå i en evt. opdatering af basisanalyserne forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planerne.

Kortlægningsdata samt et opdaterede kort med kortlagt kategori 1-natur (habitatnatur) kan ses på Danmarks Miljøportal eller Miljøstyrelsen MiljøGIS. Her kan man også se kortlægningsdata for Miljøstyrelsen kortlægning i 2019 af habitatnaturen i de nyudpegede habitatområder samt i de udvidede dele af habitatområderne.

Se mere om Miljøstyrelsens kortlægning i videoen Miljøstyrelsen kortlægger lysåbne naturtyper.