Offentliggørelse af overvågningsprogrammet for Danmarks Havstrategi II 2021 -2026

15-07-2020

Det nye overvågningsprogram under Danmarks Havstrategi II for perioden 2021 – 2026 er nu offentliggjort.

Overvågningsprogrammet indeholder en beskrivelse af de overvågningsaktiviteter, der skal sikre, at miljøtilstanden i de danske havområder, som beskrevet under Danmarks Havstrategi II, løbende kan følges. Programmet skal endvidere kunne føre til en vurdering af, om indsatsprogrammets foranstaltninger har effekt på opnåelse eller opretholdelse af god miljøtilstand i havet.

Omdrejningspunktet i overvågningsprogrammet er 11 forskellige temaer: 1) Biodiversitet, 2) Ikkehjemmehørende arter, 3) Erhvervsmæssigt udnyttede fisk, 4) Havets fødenet, 5) Eutrofiering, 6) Havbunden, 7) Hydrografiske ændringer, 8) Forurenende stoffer, 9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum, 10) Marint affald og 11) Undervandsstøj.

Havstrategiens overvågningsprogram har været i 12 ugers offentlig høring, hvorunder Miljøstyrelsen har modtaget og behandlet kommentarer til overvågningsprogrammet fra flere høringsparter. De indkomne høringssvar samt Miljøstyrelsens kommentarer er sammenfattet i et høringsnotat, som kan læses her.

Overvågningsprogrammet kan ses her