Hjælp på vej til sjældne kildevæld og blomstrende overdrev

01-07-2020
Natur Skovtilskud Friluftsliv

Tilskudsordningen til særligt sårbar natur åbner 1. juli i en ny forbedret udgave.

Overdrev med køer i Odsherred. Arkivfoto: Tobias Markussen.

Mange flere landmænd kan fremover få tilskud til at ekstensivere landbrugsdriften og lade vilde planter og dyr rykke ind på intensivt dyrkede marker.

Når Miljøstyrelsen 1. juli åbner tilskudsordningen sammenhængende arealer i Natura 2000-områder gælder ordningen som noget nyt for alle landets i alt 256 Natura 2000-områder. Tidligere gjaldt ordningen kun indenfor 54 udvalgte Natura 2000-områder.

Tilskudsordningen skal beskytte flere slags blomstrende overdrev og kildevæld og rigkær. Målet er at skabe større sammenhængende områder med naturtyper, som er blandt de mest truede og i tilbagegang.

Som noget nyt kan der også gives tilskud til arealer udenfor Natura 2000-områder, hvis forbedringerne og ekstensiveringen af landbrugsdriften virker som en bufferzone, der beskytter naturen inde i Natura 2000-området mod fx næringsstoffer.  

Der er også åbnet for, at flere lodsejere kan søge i fællesskab. Det kan være relevant i ådale, hvor mange lodsejere ejer hver sin lille stribe af engen ned mod åen. Miljøstyrelsen vil behandle fællesansøgningen samlet og udbetale tilskuddet til de enkelte ejere.

Læs mere om tilskud til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder 

Der er afsat i alt 10 mio. kroner i 2020 til udbetaling af tilskud til sammenhængende natur. Tilskud til de særlige sårbare naturtyper er en del af aftalen mellem regeringen og De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.
Læs nyheden: Ny politisk aftale: Danmarks to første naturnationalparker er på vej 

 

Fakta: Den særligt sårbare natur

Tilskuddet skal beskytte særligt sårbar natur. Det drejer sig om fem naturtyper, der er valgt, fordi deres naturtilstand er i tilbagegang, og de samtidig er de mest fragmenterede naturtyper. Det drejer sig om rigkær, kildevæld, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev.

Tilskud til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områdersammenhængende natur åbnede første gang for ansøgninger i 2018. I 2018 gav Miljøstyrelsen tilsagn til 14 ansøgere, og der er tinglyst naturforbedringer på 210 hektar. I 2019 gav Miljøstyrelsen tilsagn til 23 ansøgere med i alt 337 hektar.