Vilde skove vokser frem over hele landet

31-01-2020
Natur Skovbrug Skovtilskud

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om erstatning til skovejere for 27 nye urørte skove. Det er en den største stigning i privat urørt skov, siden det nye tilskud trådte i kraft. For første gang kommer der også urørt skov udenfor Natura 2000-områder.

Foto: Miljøstyrelsen.

Fremover skal naturen råde i 27 nye urørte skove, spredt rundt i hele landet.  I skovene må der i al fremtid ikke fældes træer, graves grøfter eller plantes, så skovene udvikler sig vildt til gavn for et stort antal sjældne og rødlistede planter og dyr.

Aftalerne fordeler sig på 14 skovejere og gælder et området på i alt 285 hektar svarende til 3.600 parcelhusgrunde. Alle egnede ansøgninger om urørt skov er blevet imødekommet.

De nye urørte skove udvikler sig som urskov med døde træer med svampe og spættehuller, væltede stammer på skovbunden, og et stort antal sumpe, moser og lysninger.

 

Godt nyt for biodiversiteten

”Det er især dyr, svampe og insekter, som lever i og omkring ældgamle træer, der får gavn af de nye urørte skove. Den slags træer er der kun få af de dyrkede skove. Men i de urørte skove vil antallet af døde og døende træer vokse kraftigt,” siger biolog Peter Kyvsgaard fra Miljøstyrelsen.

Stellas mosskorpion , troldflagermus og mosser som grøn buxbaumia er nogle af de truede dyr og planter, der får glæde af den urørte skov.

Erstatning til skovejerne

Bo Glent-Thule er én af de skovejere, der har indgået en aftale om urørt skov. Han mener, at der i fremtiden vil være en efterspørgsel efter urørt skov.

”Jeg mener, at trenden går den vej. At det vilde udtryk vil være med til at give en fornuftig handelspris på trods af restriktionerne på skovdriften,” siger Bo Glent-Thule og fortsætter:

”Jeg får en økonomisk kompensation nu af en størrelsesorden, som jeg ellers først ville have fået, når jeg skulle sælge skoven. Det gør den her ordning (erstatning for urørt skov red.) interessant for mig som skovejer.”

Forud for indgåelsen af aftalerne har Miljøstyrelsens fagfolk undersøgt prøvefelter, hvor alle træer er målt og bedømt for at fastsætte erstatningsbeløbet. Skovejeren modtager en engangserstatning for tabet af indtægter ved salg af træ.

Der er ved den seneste tilskudsrunde givet tilsagn om erstatning på i alt 25 mio. kroner for de 27 skove. Den aktuelle tilskudsrunde har givet det bedste resultat målt på hektar ny urørt skov, siden den nye ordning gik i gang:  I 2017 blev der givet tilskud til 141 hektar, i 2018 til 175 hektar, og i 2019: 285 hektar.

""Skove med tilsagn om urørt skov. Enkelte prikker dækker over flere skove.

Skovgæster har uændret adgang

Jagtrettighederne og adgangsforholdene bliver ikke ændret, når skovene blive urørte.

Efter at Miljøstyrelsen har underskrevet aftalerne har skovejerne to år til at tiltræde aftalen og forberede skovene på at blive lagt urørte, fx ved at fjerne ikke-hjemmehørende arter som rødgran og ædelgran.

 I foråret 2020 kan man igen søge om tilskud til urørt skov. Læs mere om ordningen her