Opdateret plan for tilsyn med import og eksport af affald

21-01-2020
Affald Import og eksport af affald

Miljøstyrelsen har opdateret planen for tilsyn med import og eksport af affald. Planen er gældende for årene 2020-2022 og skal sikre, at affald behandles korrekt af godkendte virksomheder og i overensstemmelse med affaldshierarkiet

Planen for tilsyn med import og eksport af affald skal sikre, at affald behandles korrekt af godkendte affaldsvirksomheder

Miljøstyrelsen har opdateret planen for tilsyn med import og eksport af affald. Planen er gældende for årene 2020-2022 og skal sikre, at affald behandles korrekt af godkendte virksomheder og i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Planen beskriver, hvordan og på hvilken baggrund, Miljøstyrelsen fremover vil udfolde sin tilsynsopgave, herunder formålet med tilsynsarbejdet, det geografiske område, som tilsynsplanen dækker, det retslige grundlag for tilsynsarbejdet, organiseringen og samarbejdet omkring tilsynsarbejdet, samt vision og strategi for tilsynsarbejdet, de fremadrettede indsatser og konkrete mål for arbejdet.

Dette inkluderer:

  • At føre tilsyn med, om klassificeringen af affaldet er korrekt.
  • At understøtte lovlige grænseoverskridende transporter og reelle konkurrencevilkår.
  • At sikre at aktørerne forstår og overholder reglerne i form af dialog og støtte til aktørerne.
  •  At vigtige ressourcer udnyttes bedst muligt. 

 Hvor fører vi tilsyn?

Miljøstyrelsen fører administrative og fysiske kontroller med import, eksport og transit af affald i hele Danmark. Disse kontroller finder sted i tæt samarbejde med de implicerede myndigheder, det vil sige kommunerne, politiet og SKAT.

I planen er nedenstående vision og strategimål beskrevet, herunder indsatserne og de konkrete mål, som gennemføres på baggrund af løbende samarbejde og dialog med de væsentligste aktører.

Miljøstyrelsen arbejder efter en vision om:

”at skabe fuld regelefterlevelse på affaldstransportområdet gennem vejledning og dialog med affaldsaktører og myndigheder og gennem effektive, målrettede og mere risikobaserede tilsyn af branchen.”

For at arbejde hen imod opfyldelsen af denne vision, har Miljøstyrelsen opstillet følgende overordnede og strategiske mål:

  • Vi vil udvikle data- og vidensgrundlaget for planlægningen af tilsyn for at skabe prioriterede og mere effektive tilsyn.
  • Vi vil udvikle samarbejdet og koordineringen med andre myndigheder og interne enheder for at kunne gennemføre mere målrettede tilsyn og for at effektivisere den samlede tilsynsindsats.
  • Vi vil udvikle informationen til - og dialogen med - affaldsaktørerne for at sikre bedre efterlevelse af reglerne for import og eksport af affald.

Den første plan der blev udarbejdet var gældende fra 1. januar 2017. Denne plan er en revurdering og gældende fra 1. januar 2020. Det er EU-forordning nr. 660/2014 som pålægger medlemslandene at udarbejde en plan for tilsyn af affaldstransport. Planen skal som minimum revurderes hvert tredje år og opdateres efter behov.

 

Plan for tilsyn med import og eksport af affald 2020-2022