En stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe risikerer at uddø

15-01-2020

Flere danske arter risikerer at uddø. Det er især blandt fugle, padder og dagsommerfuglene, at risikoen er størst. Det viser den nye opdatering af den danske Rødliste.

Grøn mosaikguldsmed er en art, som heldigvis er i fremgang i Danmark.

Den Danske Rødliste er fortegnelsen over danske plante-, dyre- og svampearter, der er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø. Rødlisten giver et samlet overblik over, hvor truet en art er, og om artens antal og levesteder er stabile eller har frem- eller tilbagegang.

Sammenligningen af rødlisterne fra 2010 og 2019 viser overordnet, at en stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø fra landet, da 41,6 procent af alle rødlistevurderede arter er på rødlisten som forsvundne, truede, næsten truede eller hvor data er utilstrækkelig til en vurdering. Dette overordnede billede er uændret siden 2010.

En sammenligning af 2010 med 2019 ud fra den internationale naturorganisation, IUCN’s rødlisteindeks, viser, at arterne generelt er blevet mere truet i perioden, og eksperternes vurdering af udviklingstendenser for de rødlistede arter viser også, at der er flere arter i tilbagegang end i fremgang.

Den nye rødliste bekræfter resultater fra det nationale naturovervågningsprogram NOVANA og vurderingen af bevaringsstatus for arter og naturtyper efter Habitatdirektivet, som viser, at der fortsat er tab og forringelser af levestederne for vilde dyr, planter og svampe i alle de vigtigste økosystemer.

Det er dog ikke alle danske arter, det ser sort ud for. Artsgruppen "guldsmede" er i fremgang, som antageligt skyldes, at naturforvaltningen af de danske vandløb er blevet forbedret. Derudover er flere store rovfugle, såsom rød glente og havørnen også i fremgang, selvom selve artsgruppen "fugle" er i tilbagegang. Dette kan skyldes et øget fokus på beskyttelse af rovfuglenes levesteder.

Formålet med Rødlisten er at gøre opmærksom på arter, der er forsvundne eller truede samt danne grundlag for en prioritering af naturforvaltningen i Danmark. Man bør se på Rødlisten som en liste over de konsekvenser vores hidtidige naturforvaltning har haft og bruge listen som redskab til, hvor man bør lægge energien i fremtidig naturforvaltning. Derudover skaber Rødlisten en platform for naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesarbejde nationalt og internationalt, hvor man kan sammenligne udviklingen af den biologiske mangfoldighed på tværs af lande.

Læs mere om Rødlisten her 

Se film om Rødlisten her