Ændringer i tre bekendtgørelser

03-01-2020
Industri

1. januar 2020 træder tre nye bekendtgørelser i kraft. Du kan læse om ændringer herunder.

Godkendelsesbekendtgørelsen
Ændringerne vedrører præcisering af §§ 40 og 41 om revurdering af bilag 1-aktiviteter/-virksomheder og ophævelse af de to listepunkter 6.6 og I 206 om husdyrbrug.
Formålet med præcisering af §§ 40 og 41 om revurdering af bilag 1-virksomheder er at tydeliggøre revurderingens omfang ift. andre aktiviteter, som omfattes af revurderingen. Det præciseres, at revurderingen alene omfatter de aktiviteter, som teknisk og forureningsmæssigt er direkte forbundet med en bilag 1-virksomhed.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209898

Miljøtilsynsbekendtgørelsen
Der foretages konsekvensrettelser i miljøtilsynsbekendtgørelsen for så vidt angår henvisningerne til husdyrbrug, der udgår af godkendelsesbekendtgørelsen. Der er endvidere foretaget visse opdateringer og lovtekniske rettelser.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1536

Standardvilkårsbekendtgørelsen
I bekendtgørelsen ophæves standardvilkårene for en række affaldsbehandlingsanlæg. Der er tale om afsnit 23-27 og 29 i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1. Aktiviteter omfattet af de ovennævnte afsnit reguleres også af BAT-konklusioner for affaldsbehandling, der blev vedtaget af EU-Kommissionen d. 10. august 2018 (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1147). Bestemmelserne foreslås ophævet for at undgå to samtidige regelsæt at administrere efter.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1537