Udviklingen i pesticid-forbruget i Danmark målt med EU’s harmoniserede pesticidindikatorer - 2011-2017

04-02-2020
Pesticider

EU-kommissionen vedtog i maj 2019, at alle EU medlemslande fremover er forpligtet til årligt at beregne og offentliggøre to harmoniserede risikoindikatorer for pesticider. Miljøstyrelsen offentliggør derfor en rapport, der beskriver udviklingen i pesticidforbruget i Danmark for perioden 2011-2017, målt med EU’s to harmoniserede pesticidindikatorer.

Resultater for Danmark

Indikator 1 baseret på solgte mængder pesticider

Den overordnede indikator (HRI 1) er en farebaseret harmoniseret pesticidindikator, der er beregnet ud fra solgte mængder af aktivstoffer i pesticider. HRI 1 beregnes dels som én samlet indikator og desuden opdelt i 4 grupper og endelig i 7 kategorier. For så vidt angår den samlede HRI 1 indikator, viser beregningen, at den toppede i 2012 som følge af den hamstring, der skete af pesticider i forbindelse med omlægningen af den danske pesticidafgift, der blev indført med virkning fra juli 2013. For 2014 ligger HRI 1 på det laveste niveau for hele perioden, da salget dette år var relativt lavt som følge af forbrug af pesticider fra lager indkøbt de foregående år. I perioden fra 2015 til 2017 ligger HRI 1 på et stabilt niveau, knap 50 % lavere end baseline (2011-2013). Sammenligner man udviklingen i HRI 1 med udviklingen i den danske pesticidbelastningsindikator (PBI), ser man overordnet den samme tendens i udviklingen af de to indikatorer. Den overordnede HRI 1 for Danmark og PBI ses af figurerne nedenfor.

""

""

Indikator 2 baseret på antal dispensationer

Indikator 2 (HRI 2) er en farebaseret indikator, der er beregnet ud fra antallet af dispensationer, der er udstedt i henhold til artikel 53 i pesticidforordningen. Også HRI 2 beregnes både samlet set, og opdelt i 4 grupper og 7 kategorier. For den samlede HRI 2 indikator ses en stigning i perioden fra 2011 til 2015, hvorefter den i 2016 faldt til det laveste niveau for hele perioden. For 2017 skete der en lille stigning.


Det er væsentligt, at man ved en analyse af udviklingen af HRI 2 indikatoren, holder sig for øje, at langt hovedparten af dispensationerne gives til den store gruppe af kemiske aktivstoffer, som indgår i pesticidprodukter, der har en regelret godkendelse i andre EU lande og i nogle tilfælde også i Danmark. Kun i ganske få tilfælde er der givet dispensationer til pesticider, der ikke er godkendt i EU, og da kun, hvis en risikovurdering har vist en sikker anvendelse.

""

Ønsker man at se indikatorernes opdeling i de fire grupper og i de 7 kategorier, er disse nøje beskrevet i rapporten, lige som man kan læse en mere udførlig analyse af indikatorerne i rapporten.

 

Baggrund

De to indikatorer er de første harmoniserede EU pesticidindikatorer. Beslutningen om at udvikle sådanne indikatorer hidrører fra EU’s direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider, som indeholder en bestemmelse om, at der skal fastsættes harmoniserede pesticidindikatorer og at disse skal beregnes på baggrund af de statistiske data, der bliver indsamlet i EU via bestemmelser i et EU direktiv om pesticidstatistik.

EU Kommissionen har, på baggrund af pesticiddata indberettet fra alle EU medlemslande, offentliggjort udviklingen af de to pesticidindikatorer for hele EU. På EU niveau falder den overordnede indikator, HRI 1, med 20% over perioden 2011-2017, hvorimod der for indikatoren for dispensationer, HRI 2, er tale om en stigning på 50% i perioden. Udviklingen i de to indikatorer på EU niveau kan ses via linket her.

Kommissionen forventer, at der vil blive udviklet flere pesticidindikatorer, og at de to indikatorer evt. vil blive justeret fremadrettet.

Ønsker man at se udviklingen af de to indikatorer HRI 1 og HRI 2 for de øvrige EU medlemslande, kan man finde dem via linket her, såfremt medlemslandene har meddelt Kommissionen et link til deres offentliggjorte indikatorer.

 

Læs hele rapporten her

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Maria Sommer Holtze, Obfuscated Email, tlf. 22 35 14 58