Første massescreening af grundvandet er afsluttet

20-02-2020
Vand i hverdagen Pesticider NOVANA

Den hidtil mest omfattende screening for pesticidstoffer i grundvandet har ledt til enkelte fund af 11 forskellige stoffer over drikkevandskvalitetskravet.

Prøvetagning af grundvand. Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Ved den første massescreening herhjemme er grundvandet blevet screenet for i alt 415 pesticider og rester af pesticider fra 263 boringer fordelt i hele landet.

I seks boringer er der fundet samlet 10 pesticider og nedbrydnings-produkter af pesticider i for høje koncentrationer. Der er ikke tale om drikkevandsboringer, men boringer i grundvandsovervågningen.

Med den nuværende viden er der ikke en sundhedsmæssig risiko forbundet med ni ud af de ti fund.

Det tiende stof man har fundet over kravværdien er amitrol. Det er et pesticid, der tidligere har været godkendt til brug i Danmark, men ikke længere er det. Det vil kræve en yderligere vurdering, hvis stoffet skulle blive fundet i drikkevandet, da det er hormonforstyrrende. Amitrol vil derfor blive føjet til listen over stoffer, det er obligatorisk for vandværkerne at teste for. Berørte kommuner, hvor der er fund af amitrol, vil blive bedt om hurtigst muligt at sikre at drikkevand og indvindingsboringer undersøges for stoffet.

Det sidste stof, der er fundet, er cholin-chlorid, der er fundet i en enkelt af de undersøgte drikkevandsboringer i en koncentration over kravværdien. Der er ikke tale om et pesticid eller et nedbrydningsprodukt fra et pesticid, men et hjælpestof, der blandt andet bruges i pesticidmidler. Der er ingen sundhedsmæssig risiko forbundet med det konkrete fund af cholin-chlorid.

Massescreeningen er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 og er iværksat efter anbefaling fra Vandpanelet. Den blev sat i gang i august 2019 af miljøminister Lea Wermelin.

Der er ikke tale om analyseresultater fra drikkevandsprøver, men Miljøstyrelsen noterer sig, at seks af de 11 stoffer også er en fast del af vandværkernes kontrol.

Der blev gjort få fund af yderligere 22 stoffer i så lave koncentrationer, at grundvandet lever op til drikkevandskvalitetskravene. I alt 382 stoffer blev ikke fundet i nogen af boringerne. Der er ikke noget der tyder på, at der blandt de mange undersøgte stoffer i massescreeningen findes generelle udfordringer, som tidligere konstateret for pesticidstofferne DMS og DPC.

Ingen af de 11 stoffer over kvalitetskravet er i dag godkendt som pesticider i Danmark.

Formålet med screeningen er primært at få et styrket grundlag for at kunne vurdere, om de eksisterende kontrol- og overvågningsaktiviteter er tilstrækkelige.

Miljøstyrelsen vil nu drøfte resultaterne i Vandpanelet og vurdere, om der er behov for yderligere initiativer, herunder om enkelte stoffer fra massescreeningen skal inkluderes i det generelle overvågningsprogram for grundvandet.

Læs mere om vandpanelet

Tal og fakta

Massescreening skal ses som supplement til grundvandsovervågning under NOVANA og til vandforsyningernes boringskontrol. Der er derfor stoffer, som indgår i grundvandsovervågningen og boringskontrollen, som ikke indgår i screening, for eksempel DMS, desphenyl-chloridazon og 1,2,4-triazol.

Der er fundet 11 stoffer over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Af disse 11 stoffer, indgår seks allerede i vandværkernes kontrolprogram. De 10 af stofferne er pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider. Stoffet cholin-chlorid er fundet i en enkelt af de undersøgte drikkevandsboringer i en koncentration over 0,1 µg/l. Der er ikke tale om et pesticid eller et nedbrydningsprodukt fra et pesticid, men et hjælpestof, der blandt andet bruges i pesticidmidler

Tre af de 11 stoffer, metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, stammer fra to sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.

Amitrol, der er vurderet til at være hormonforstyrende, er fundet i fem af 263 screenede indtag. To indtag er drikkevandsboringer. I et enkelt indtag i en overvågningsboring er stoffet fundet over drikkevandskvalitetskravet på 0,1 µg/l. Her er stoffet fundet i en koncentration på 0,11 µg/l. Relevante vandværker og kommuner er orienteret om fundene i drikkevandsboringerne.

Med den nuværende viden er der ikke er en sundhedsmæssig risiko forbundet med de konkrete fund over kravværdien på nær for amitrol, som vil kræve yderligere vurdering, hvis stoffet bliver fundet i drikkevand, da det er hormonforstyrrende. Amitrol vil derfor blive føjet til listen over stoffer, det er obligatoriske for vandværkerne at teste for.

Dertil er der fundet 22 stoffer under kravværdien. De tre af disse er allerede på vandværkernes kontrolprogram. Det vil sige at ud af de 415 stoffer, der er blevet analyseret for, er der i alt fundet 33 stoffer, og i alt ni af disse indgår allerede i vandværkernes kontrolprogram.

Fundene er gjort forskellige steder i landet, og alle fundene over kravværdien stammer fra pesticider, som ikke er godkendt til brug i Danmark i dag.

Det betyder, at i ca. 80 % af de 263 indtag i boringer, der er taget prøver fra, har man ikke fundet nogen af de 415 stoffer.

Vandpanelet er et forum til drøftelse af håndteringen af konkrete trusler for grundvands- eller drikkevandsforureninger og for koordinering af indsatsen i forhold til problemer, der har betydning for flere vandforsyninger. Vandpanelet består af repræsentanter for Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Danske Vandværker, KL, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, GEUS, og Miljøstyrelsen.

Primo marts lægges de godt 100.000 analyseresultater fra massescreeningen ind i den Nationale boringsdatabase, Jupiter, hos GEUS.

 

Yderligere oplysninger om drikkevandskvalitet:

Rasmus Moes

Kontorchef
Vandforsyning

Spørgsmål om teknik bag massescreeing:

Birthe Jordt

Kontorchef

Spørgsmål om de enkelte pesticider:

Maria Sommer Holtze

kontorchef
Pesticider og biocider