Ny rapport undersøger pesticidfølsomhed hos landlevende stadier af vandinsekter

26-02-2020
Pesticider

Ny rapport viser, at voksne landlevende vandinsekter påvirkes af insekticider i forskellig grad, men undersøgelserne kunne ikke forudsige, hvilke effekter insekticidanvendelsen har på populationsniveau.

Mange vandinsekter har et voksenstadium, der lever på land nær vandløb i en kort parringssæson. Formålet med forskningsprojektet var at undersøge, om voksne landlevende vandinsekter er følsomme over for pesticider, og i givet fald under hvilke forhold påvirkningen eventuelt kan udgøre en risiko for vandinsekter på populationsniveau. Undersøgelsen viste, at der generelt er betydelig overlap mellem perioden, hvor der sprøjtes med insekticider på marker og perioden, hvor vandinsekterne er aktive i luften og på land.

Laboratorieforsøg viste, at giftigheden af de testede pesticider over for de landlevende voksenstadier varierede mellem arter af vandinsekter. Det er desuden konklusionen, at følsomheden hos voksne insekter over for det ene insekticid, der indgik i denne del af undersøgelsen, ikke kan udledes på basis af viden om følsomheden hos de vandlevende ungdomsstadier. I den nuværende risikovurdering af pesticider i forbindelse med ansøgning om godkendelse, foretages kun tests på de vandlevende stadier af disse arter. Imidlertid viser resultaterne, at de akutdødelige doser af de undersøgte pesticider på de voksne vandin-sekter ligger på linje med landlevende insekter, f. eks. bier, som indgår i risikovurderingen af pesticider. De påviste effekter vurderes derfor at være dækket af risikovurderingerne for landlevende insekter.

Rapportens undersøgelse af en enkelt art (vårfluer) viser, at hvis insekterne påvirkes af ikke akutdødelige doser af de to undersøgte insekticider, kan der ses en signifikant øget dødelighed over en længevarende observationsperiode samt en reduceret parringsadfærd. Derudover var der en ikkesignifikant tendens til lavere ægproduktion hos de overlevende voksne. Resultaterne fra de udførte laboratorieforsøg kan dog ikke relateres til de godkendte anvendelser og det bemærkes, at et af de anvendte teststoffer, imidacloprid (i midlet ’Confidor’) aldrig har været godkendt til udendørs anvendelse som sprøjtemiddel i Danmark.

Rapporten viser tillige, at der er store metodemæssige udfordringer i forhold til at undersøge pesticidpåvirkninger af de voksne landlevende vandinsekter, der ofte er meget kortlivede og mange gange har en kompliceret fødesøgning. Miljøstyrelsens forskningsprogram for bekæmpelsesmidler vil derfor også fremover have temaet om effekter på vandorganismer med i de årlige opslag.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.