Ny viden om renseanlægs klimabelastning

22-12-2020
Grøn virksomhed Vand i hverdagen Klimatilpasning

Danske renseanlæg udleder mere drivhusgas end forventet - men stadig kun halvt så meget, som FN’s klimapanel regner med.

Renseanlæg

Den såkaldte emissionsfaktor for danske renseanlæg er højere end hidtil antaget. Emissionsfaktoren viser, hvor meget lattergas renseanlæggene udleder per tons modtaget spildevand.

Det viser en ny undersøgelse fra EnviDan, der samler op på data rapporteret i forbindelse med Miljøstyrelsens MUDP-pulje om lattergas. Rapporten præsenterer vægtede emissionsfaktorer for lattergasudledning fra et udvalg af danske renseanlæg.

Det tidligere estimat for danske renseanlæg var 0,32 pct, men den nye undersøgelse viser, at det rigtige tal snarere er 0,84 pct, svarende til cirka halvdelen af det international klimapanels standardtal. Den nye viden kan danne grundlag for en eventuel revision af den nationale emissionsfaktor i klimaregnskabet.

Læs rapporten fra EnviDan her

Fakta: Hvad er lattergas:

Lattergassen dannes ved biologiske processer under rensningen af spildevandet og er som drivhusgas næsten 300 gange kraftigere end CO2. Emissionsfaktoren bruges i det nationale klimaregnskab til at beregne klimabelastningen fra renseanlæggene.  

Lattergas er den største kilde til vandsektorens udledning af drivhusgasser og bidrager både til global opvarmning og til nedbrydning af ozon i stratosfæren.

Reneanlæggenes fylder mere i klimaregnskab

Spildevandssektorens direkte udledning af drivhusgasser (lattergas og metan) bidrager i klimaregnskabet med cirka 0,4 procent af Danmarks klimabelastning. Lattergas fra renseanlæggene vurderes med den nye viden at stå for to tredjedele af udledningen af drivhusgasser. Med den nye emissionsfaktor vil renseanlæggene altså komme til at fylde mere i det nationale klimaregnskab.

Ni danske renseanlæg har bidraget med data for lattergasemission og supplerende information blandt andet om driftsforhold på renseanlæggene, som har dannet grundlag for EnviDans arbejde med analyse og forslag til reduktion af lattergasemissioner.

Godt rustet til klimaindsats

Rapporten peger på, at de danske renseanlæg generelt er godt rustet til at kunne reducere lattergasudledningen. Man kan blandt andet justere i driften, så spildevandet opholder sig længere i procestankene, man kan justere beluftningen, man kan øge koncentrationen af biomassen, eller man kan justere sin kulstof/kvælstof-balance ved for eksempel at dosere kulstof til fjernelse af lattergas i vandfasen. Den bedste indsats vil variere fra anlæg til anlæg.

Ifølge rapporten vil det mest effektive være at fokusere på de største renseanlæg. Det vurderes, at man højst sandsynligt vil kunne opnå en mindre samlet drivhusgasudledning med et lidt højere energiforbrug og en tilsvarende lavere udledning af lattergas.

Fakta: Renseanlæg i den nationale klimaplan

I den nationale klimaplan er målet en halvering af lattergassemissioner fra renseanlæggene.

Lattergaspuljen blev etableret i 2018 med det formål at begrænse emissionerne af lattergas fra renseanlæggene. Formålet er at skabe overblik over problemet med lattergasemissioner fra den danske spildevandssektor. Derfor skal de projekter, der får støtte, indrapportere resultaterne til Miljøstyrelsen og senere evalueres. Det skal bidrage til, at Danmark kan blive en showcase som det første land i verden med fuldt dækkende klimaregnskaber i vandsektoren.