Nyt værktøj til klimatilpasning

10-12-2020
Klimatilpasning Natur

Klimatilpasning.dk’s nye værktøj samler de nyeste nationale miljø- og klimadata og giver bud på, hvor ekstremregn og stigende hav og vandløb kan give problemer.

I det nye værktøj kan man kan skrue op og ned for regnen og vandstanden i havet.

Hvordan vil ekstremregn og et stigende hav påvirke landskabet? Hvor vil vandet samle sig, og hvor kommer boliger og veje måske i farezonen? Hvor kan man lave klimatilpasning uden det går ud over fredet natur?

Det er den slags spørgsmål, som det nye cloud-baserede værktøj, der er udviklet af Danmarks Miljøportal kan hjælpe med at afklare. Find og afprøv værktøjet her

Med værktøjet kan kommunernes planlæggere interaktivt få et billede af, hvor og hvordan en ekstrem regnvejshændelse, der statistisk set rammer landet med 10-, 20-, eller 50-års mellemrum, vil påvirke landskab og bygninger. Formålet er at hjælpe kommunerne med planlægningen af klimatilpasningsindsatsen.

Man kan se Natura 2000, fredninger og §3-områder og dermed skabes et første overordnet indtryk af, om eventuelle klimatilpasningsløsninger såsom regnbassiner, dæmninger og dræninger kan komme til at gå ud over beskyttelsesinteresser. Ved at være opmærksom på naturhensyn kan klimatilpasning også skabe merværdi, hvis man i planlægningen får indplaceret løsninger i synergi.

- Værktøjet samler og viser på en enkel måde de nyeste nationale kort og klimadata. Den viser, hvor vandet i første omgang kan samle sig, og samtidigt hvor påvirkede bygninger, veje og den værdifulde, beskyttede natur er. På få minutter kan man få et bud på, hvor der er mulige klimatilpasningsudfordringer, og hvor meget der kan blive berørt af stigende vandstand, siger kontorchef Henrik Hagen Olesen fra Miljøstyrelsen.

""
Eksempel på kortudsnit i screeningsværktøjet, der viser udbredelsen af havvand og hvilke bygninger, der kan blive påvirket heraf. I menuen til venstre kan man slå forskellige temaer til og fra, der kan være relevante at overveje i planlægningen, når man vil etablere klimatilpasning.

Værktøjet kaldes også KAMP. KAMP er et screeningsværktøj, som sammenstiller eksisterende nationale data, beregninger og fremskrivninger og viser, hvor disse data peger på områder, hvor der er mulige klimapåvirkninger, som der kan være behov for at se nærmere på.  KAMP indeholder således ikke detaljerede lokale data og modeller – såsom hvordan lokale kloakker og nedsivning kan afhjælpe ved ekstremregn, eller hvordan lokale, allerede planlagte klimasikringsprojekter vil kunne hjælpe. Antagelsen er dog ofte ikke langt fra virkeligheden, når vi rammes af de helt store ekstremvejrshændelser. For ved skybrud vil kloakkerne ofte ikke kunne følge med, og jorden vil bliver vandmættet efter længere perioder med regn. 

KAMP opdaterer og erstatter tidligere værktøjer, som har været tilgængelige på Klimatilpasning.dk. Som noget helt nyt kan man i KAMP direkte aflæse, hvor mange bygninger og hvor mange kilometer vej, der potentielt kan blive påvirket af vandmasserne og den anslåede bygningsværdi, der bringes i fare. Desuden vil KAMP’s rapportfunktionalitet give brugeren et resultal i PDF-form, og det er muligt at downloade en QGIS-fil, der gør, at man kan arbejde videre i egne systemer.

Værktøjet er især rettet mod miljø- og planmedarbejdere i kommunerne, som får nem adgang til udvalgte klima- og miljø-, plan- og ejendomsdata fra mange forskellige nationale databaser.    

KAMP er gjort ”grundvandsklar” og vil i starten af 2021 blive udvidet med de kommende nye data og kort for højtstående grundvand i højere opløsning, som er kraftigt efterspurgt blandt kommuner og andre aktører inden for klimatilpasning. De nye datasæt udvikles af GEUS i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner.